Diensten - 193988-2019

25/04/2019    S81

România-Timișoara: Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

2019/S 081-193988

Anunț de concurs de proiecte

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Timișoara
Număr naţional de înregistrare: 14756536
Adresă: Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300030
Țară: România
Persoană de contact: Serviciul Achiziții Publice — Călin Petricescu
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408453

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: https://sicap-prod.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Concurs de soluții cu tema: „Servicii de întocmire a documentației tehnico-economice (DALI + PT) și asigurare a asistenței tehnice de specialitate din partea proiectantului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 14756536_2019_PAAPD1059145
II.1.2)Cod CPV principal
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Municipiul Timișoara va încheia cu câștigătorul concursului de soluții, un contract de servicii de proiectare având ca obiect elaborarea și furnizarea documentației tehnico-economice și asistenţa tehnică de specialitate din partea proiectantului pe perioada de punere în practică a soluției propuse pentru „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural — Turn de Apă, Iosefin. Str. Gheorghe Barițiu”.

Operatorii economici interesati au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentaţia de atribuire, nu mai tarziu de 15 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art. 160–161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate in termenul prevazut in anuntul de concurs. Raspunsurile la clarificarile solicitate, vor fi publicate în SEAP in cadrul anuntului de concurs.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.10)Criterii de selecție a participanților:
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:

Fiecare membru al juriului va oferi un punctaj prin aplicarea urmatoarelor criterii de evaluare:

1) Respectarea temei de concurs și corelarea soluțiilor propuse cu aceasta;

2) Calitatea arhitecturală și coerența soluției propuse;

3) Versatilitatea propunerii - caracterul multifuncțional al acesteia;

4) Relația cu contextul urban și atitudinea față de valența istorică a obiectivului;

5) Gradul de detaliere tehnică a soluției propuse;

6) Modul de reprezentare arhitecturală a propunerii, ca reflexie a caracterului intervenției;

7) Respectarea principiilor de dezvoltare durabilă în cadrul soluției propuse;

8) Fezabilitatea economică a soluției propuse.

Pentru criteriile enumerate mai sus, se vor acorda puncte de la 0 la 10/20, zero pentru criteriu nerespectat, iar 10/20 pentru criteriu respectat în totalitate.

Descrierea criteriilor de evaluare si modalitatea de acordare a punctajelor, sunt detaliate in Tema de concurs si in Regulamentul de concurs.

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 04/06/2019
Ora locală: 10:00
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română
IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e):

— Premiul I — 134 360,00 RON,

— Premiul II — 10 000,00 RON,

— Premiul III — 5 000,00 RON.

IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:

Proiectele care nu intrunesc punctajul minim de 50 de puncte, nu vor fi premiate. In cazul in care, niciunul din proiectele depuse nu intruneste punctajul minim indicat mai sus, procedura va fi anulata in conformitate cu prevederile art. 212 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: nu
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: nu
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
Ciurariu Sorin Emilian — membru titular
Tartea Alina Maria — membru titular
Hamza Augustin — membru titular
Boros Silviu — membru titular
Gheorghiu Teodor — membru titular
Pop Ana Maria — membru titular
Titz Marcela — membru titular
Pop Virgil — membru titular
Palisse Fabien — membru titular
Borcsi Gabriela — membru de rezerva
Iapa Catalin — membru de rezerva
Ianca Sevastian Ioan — membru de rezerva
Rosiu Liliana — membru de rezerva

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/04/2019