Diensten - 193988-2019

25/04/2019    S81

Roemenië-Timișoara: Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken

2019/S 081-193988

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul Timișoara
Nationaal identificatienummer: 14756536
Postadres: Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424 Timiş
Postcode: 300030
Land: Roemenië
Contactpersoon: Serviciul Achiziții Publice — Călin Petricescu
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefoon: +40 256408453

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariatm.ro

Adres van het kopersprofiel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concurs de soluții cu tema: „Servicii de întocmire a documentației tehnico-economice (DALI + PT) și asigurare a asistenței tehnice de specialitate din partea proiectantului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 14756536_2019_PAAPD1059145
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Roemeens