Diensten - 193995-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Resultaten van prijsvragen voor ontwerpen - Openbare procedure 

Duitsland-Rehau: Diverse constructiestructuren

2019/S 081-193995

Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stadt Rehau
DE212
Martin-Luther-Str. 1
Rehau
95111
Duitsland
Contactpersoon: Herr Zeeh
Telefoon: +49 92832025
E-mail: hauptamt@stadt-rehau.de
Fax: +49 92832060
NUTS-code: DE249

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stadt-rehau.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau inkl. Planung des Feuerwehrgerätehauses der Stadt Rehau

Referentienummer: I/10-Ze
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44112000
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand der funktionalen Ausschreibung ist die Planung und der Bau eines Feuerwehrgerätehauses der Stadt Rehau. Die Stadt Rehau schreibt auf Grundlage einer vorhandenen Genehmigungsplanung die Ausführungsplanung und den schlüsselfertigen Neubau der Feuerwehrgerätehauses Rehau inklusive fest eingebauter Gebäudetechnik, mittels funktionalen Leistungsbeschreibung aus, um einen größtmöglichen Wettbewerb unter Berücksichtigung bieterspezifischer Systembauweisen zu ermöglichen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

Die nachstehenden Kriterien:

— Qualitätskriterium – Name: Ausführungskonzept/Gewichtung: 10,

— Qualitätskriterium – Name: Qualifikation und Erfahrung der Projektleitung/Gewichtung: 10,

— Qualitätskriterium – Name: Gewährleistungsfrist/Gewichtung: 10,

— Kostenkriterium – Name: Gesamtobjektkosten/Gewichtung: 70.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 160-366205

Afdeling V: Resultaten van de prijsvraag

De prijsvraag is stopgezet zonder gunning of toekenning van prijzen: neen
V.3)Gunning en prijzen
V.3.1)Datum van het besluit van de jury:
27/02/2019
V.3.2)Inlichtingen over deelnemers
Aantal te overwegen deelnemers: 1
Aantal deelnemende mkb-bedrijven: 1
Aantal deelnemers uit andere landen: 0
V.3.3)Naam/namen en adres(sen) van de winnaar(s) van de prijsvraag
Fa. Karl Roth
Hornschuchstr. 22
Wunsiedel
95632
Duitsland
Telefoon: +49 9232-994049
E-mail: veronika.sirch@roth-baumeister.de
Fax: +49 9232-994050
NUTS-code: DE24D
De winnaar is een mkb-bedrijf: ja
V.3.4)Waarde van de prijs/prijzen
Waarde van de toegekende prijs/prijzen zonder btw: 6 189 455.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Mittelfranken, Ansbach
Postf. 606
Ansbach
91511 Ansbach
Duitsland
Telefoon: +49 981531277
Fax: +49 981531837

Internetadres: http://www.regierung.oberfranken.bayern.de/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VOB-Stelle Regierung von Oberfranken
Ludwigstr. 20
Bayreuth
95420
Duitsland
Telefoon: +49 9216041560
E-mail: gerfried.zimmer@reg-ofr.bayern.de
Fax: +49 9216044560

Internetadres: http://www.regierung.oberfranken.bayern.de/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VOB-Stelle Regierung von Oberfranken
Ludwigstr. 20
Bayreuth
95420
Duitsland
Telefoon: +49 9216041560
E-mail: gerfried.zimmer@reg-ofr.bayern.de
Fax: +49 9216044560

Internetadres: http://www.regierung.oberfranken.bayern.de/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019