Diensten - 194001-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Softwareprogrammering en -advies

2019/S 081-194001

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 065-151708)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Nationaal identificatienummer: 70009445
Postadres: Teaduspargi tn 8
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE
Postcode: 12618
Land: Estland
Contactpersoon: Meelis Männiste
E-mail: meelis.manniste@kemit.ee
Telefoon: +372 6265010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kemit.ee

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri uuendamine

Referentienummer: 207244
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri uuendamine

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 065-151708

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
In plaats van:

2.5.2019 10:00

Te lezen:

10.5.2019 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kuupäev
In plaats van:

2.5.2019 10:00

Te lezen:

10.5.2019 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste avamise tingimused
In plaats van:

2.5.2019 10:00

Te lezen:

10.5.2019 10:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: