Diensten - 194007-2019

25/04/2019    S81    - - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

2019/S 081-194007

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 149-342542)

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
„Метрополитен“ ЕАД
000632256
ул. „Княз Борис І“ № 121
София
1000
България
Лице за контакт: инж. И. Илиева, инж. Кр. Георгиева
Телефон: +359 29212722 / 29212034
Електронна поща: tenders@metropolitan.bg
Факс: +359 29877892
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.metropolitan.bg

Адрес на профила на купувача: https://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/ideen-proekt-treta-metroliniya-ms-3-5-i-ms-3-2/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на идеен проект за трета метролиния в участъка между МС III-5 и МС III-2 — частична актуализация

II.1.2)Основен CPV код
71240000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е за изготвяне на актуализация на идеен проект за участък от трета метролиния между МС5 и МС2, налагаща се във връзка с инвестиционни намерения за изменение на подробния устройствен план (ПУП), при което метростанции МС ІІІ-2, МС ІІІ-3 и МС ІІІ-4 стават подземни. Идейният проект трябва да бъде изготвен по частите, посочени в техническото задание — приложение 1 към документацията за обществената поръчка, достъпна в електронен вид на адрес:

https://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/ideen-proekt-treta-metroliniya-ms-3-5-i-ms-3-2/.

Всяка част на проекта трябва да отговаря на нормативните изисквания за нейното проектиране, както и на изискванията на възложителя, описани в техническото задание.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 149-342542

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: V.2.1)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата на сключване на договора
Вместо:
Дата: 27/06/2018
Да се чете:
Дата: 27/07/2018
VII.2)Друга допълнителна информация: