Diensten - 194008-2019

25/04/2019    S81

Verenigd Koninkrijk-Newbury: Kantine- en cateringdiensten

2019/S 081-194008

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 078-187118)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: West Berkshire District Council
Postadres: Market Street
Plaats: Newbury
NUTS-code: UKJ11 Berkshire
Postcode: RG14 5LD
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Miss Tracy J.Washer
E-mail: tracy.washer@westberks.gov.uk
Telefoon: +44 1635519347

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://in-tendhost.co.uk/westberks

Adres van het kopersprofiel: http://in-tendhost.co.uk/westberks

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WBC Catering School Meals, Care Homes and Resource Centres and Corporate Catering

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55500000 Kantine- en cateringdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

West Berkshire Council currently has separate contracts for School Meals, Care Homes and Resource Centres and Corporate Catering. For this Contract WBC are looking to standardise the requirements. The commencement dates will differ according to the lot. This ITT gives details of 3 lots to cover all the requirements.

Lot 1: School Meals.

Lot 2: Care Homes and Resource Centre's.

Lot 3: Corporate Catering.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-187118

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Perceel nr.: Lot 1 — 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
In plaats van:

Duration in months: 60

This contract is subject to renewable: No

Te lezen:

Duration in months: 60

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals: This contract can be extended for up to 48 months. 2 extensions of 24 month, subject to satisfactory performance.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: