Diensten - 194008-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Newbury: Kantine- en cateringdiensten

2019/S 081-194008

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 078-187118)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: West Berkshire District Council
Postadres: Market Street
Plaats: Newbury
NUTS-code: UKJ11
Postcode: RG14 5LD
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Miss Tracy J.Washer
E-mail: tracy.washer@westberks.gov.uk
Telefoon: +44 1635519347

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://in-tendhost.co.uk/westberks

Adres van het kopersprofiel: http://in-tendhost.co.uk/westberks

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WBC Catering School Meals, Care Homes and Resource Centres and Corporate Catering

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-187118

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Perceel nr.: Lot 1 — 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
In plaats van:

Duration in months: 60

This contract is subject to renewable: No

Te lezen:

Duration in months: 60

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals: This contract can be extended for up to 48 months. 2 extensions of 24 month, subject to satisfactory performance.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: