Diensten - 194009-2019

25/04/2019    S81

Nederland-'s-Gravenhage: Diensten in verband met economische hulp aan het buitenland

2019/S 081-194009

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 037-083377)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Nationaal identificatienummer: 12024663
Postadres: Prinses Beatrixlaan 2
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2595 AL
Land: Nederland
Contactpersoon: Mischa Verhage
E-mail: mischa.verhage@rvo.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rvo.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Trainingsprogramma ‘ecosysteem voor startende ondernemers’ voor ambtenaren uit Jordanië, Marokko en Tunesië

Referentienummer: 201806072
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75211200 Diensten in verband met economische hulp aan het buitenland
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Shiraka programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken wil bijdragen aan het proces naar een democratische, pluriforme rechtsstaat in de MENA-regio, waarin ruimte is voor dialoog tussen overheid en burger. Capaciteitsopbouw en institutionele versterking van maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen én versterking van bilaterale relaties staan daarbij centraal. Specifieke doelstellingen voor de MENA-regio zijn:

• democratisering, waaronder vergroting van accountability van de overheid;

• opbouw van de rechtsstaat en bescherming van de mensenrechten en van minderheden;

• economische groei mede door opbouw van de economische infrastructuur inclusief bevordering van werkgelegenheid.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 037-083377

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 01/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 16/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 01/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:01
Te lezen:
Datum: 16/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zie 3e Nota van Inlichtingen