Diensten - 194013-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Reinigingsdiensten

2019/S 081-194013

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 060-139416)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Jednostka Wojskowa nr 2063
5211207048
ul. Banacha 2
Warszawa
00-909
Polen
Telefoon: +48 261824121
E-mail: ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl
Fax: +48 261824108
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa utrzymania porządku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 na terenie: K – 8717 oraz K – 8718 kompleksów administrowanych przez JW nr 2063 w Warszawie

Referentienummer: 05_19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa utrzymania porządku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 na terenie kompleksów K – 8717 oraz K – 8718 administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 2063 (kod CPV: 90910000-9).

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 060-139416

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14
In plaats van:

2. Wadium wnieść należy przed terminem składania ofert nie później niż do godziny 11:30 dnia 29.4.2019 r.

Te lezen:

2. Wadium wnieść należy przed terminem składania ofert nie później niż do godziny 11:30 dnia 6.5.2019 r.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: