Diensten - 194017-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Reiniging van gebouwen

2019/S 081-194017

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-154868)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
Wrocław
50-137
Polen
Contactpersoon: Patrycja Miśków
E-mail: bzp@uwr.edu.pl
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uni.wroc.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sprzątanie pomieszczeń, posesji oraz obsługa szatni w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Szajnochy 7/9 we Wrocławiu

Referentienummer: BZP.2411.11.2019.PM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń, posesji oraz obsługa szatni w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Szajnochy 7/9 we Wrocławiu.

Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi:

a) Powierzchnia wewnętrzna – 6 393,47 m2.

b) Powierzchnia zewnętrzna – 352,63 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-154868

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4
In plaats van:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń, posesji oraz obsługa szatni w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Szajnochy 7/9 we Wrocławiu.

Te lezen:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń, posesji w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Szajnochy 7/9 we Wrocławiu.

Afdelingsnummer: II.2.4
In plaats van:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń, posesji oraz obsługa szatni w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Szajnochy 7/9 we Wrocławiu.

Te lezen:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń, posesji w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Szajnochy 7/9 we Wrocławiu.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 04/07/2019
Te lezen:
Datum: 11/07/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: