Diensten - 194023-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Pensioenstelsels voor ambtenaren

2019/S 081-194023

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 074-175592)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
FOD BOSA DG FAP
0671.516.647_550155
WTC III - Simon Bolivarlaan 30
Brussel
1000
België
Contactpersoon: FOR
Telefoon: +32 27407655
E-mail: xavier.pierard@bosa.fgov.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://bosa.belgium.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338756

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aanvullend pensioenplan voor het contractueel personeel van de federale staat

Referentienummer: BOSA-DGFAP -FORCMS-PENSIO-122-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De onderhavige opdracht heeft als onderwerp de aanstelling van een verzekeringsonderneming voor de uitvoering van de aanvullende pensioentoezegging van het type vaste bijdrage in tak 23 van de Federale Staat

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 074-175592

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van verlengingen
In plaats van:
Te lezen:

Zie punt 2.1.2 van het bestek

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Deze opdracht is een overeenkomst van 10 jaar.

Op het einde van deze vastgelegde periode zal de Ministerraad beslissen, in voorkomend geval, over het plaatsen van een nieuwe opdracht.

De oorspronkelijke opdracht zal worden verlengd met de opdrachtnemer voor een nieuwe periode van 10 jaar volgens dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke opdracht indien de Ministerraad beslist geen nieuwe opdracht te plaatsen of indien het niet mogelijk is een nieuwe pensioeninstelling aan te duiden die, onder betere voorwaarden, de pensioentoezegging uitvoert met overname van de opgebouwde reserves. Deze oefening wordt, in voorkomend geval, herhaald na elke nieuwe periode van van 10 jaar.