Diensten - 194024-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Diensten door medische specialisten

2019/S 081-194024

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 072-171316)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
1567535-0
PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Helsinki
00029
Finland
Contactpersoon: Arttu Karjalainen
Telefoon: +358 94711
E-mail: arttu.karjalainen@hus.fi
Fax: +358 947175403
NUTS-code: FI1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hus.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Radiologian alan vuokralääkäripalvelut – Raasepori

Referentienummer: HUS 096-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85121200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Raaseporin sairaalan röntgenin radiologian erikoislääkärin tehtävät. Työ edellyttää radiologin paikallaoloa röntgenyksikössä virka-aikaan (ns. päivälääkäri). Raaseporin sairaalan röntgenissä työ kattaa kaikki radiologian erikoislääkärin tehtävät, koska paikalla ei ole HUS Kuvantamisen omaa radiologia. Lisäksi pyydetään tarjousta hoitajien palvelusta tarjouspyynnön liitteessä 1 kuvatussa laajuudessa.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 072-171316

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Alkuperäisen ilmoituksen liitteenä ei ollut JYSE 2014 Palvelut -vakioehtoja. Kyseiset ehdot on lisätty ilmoitukseen tällä korjausilmoituksella.