Diensten - 194026-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Zweden-Örebro: Installatie van computers en kantooruitrusting

2019/S 081-194026

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 080-192214)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Futurum Fastigheter i Örebro AB
556736-6215
Box 33500
Örebro
701 35
Zweden
Contactpersoon: Fredrik Sörman
E-mail: fredrik.sorman@kontract.se
NUTS-code: SE124

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.futurumfastigheter.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Drift, support samt förvaltning av Office 365, samt klientplattform som tjänst

Referentienummer: 2019/31
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Inledning

Härmed inbjuds ni att inkomma med ansöka om att få lämna anbud gällande ramavtal på tjänster kring Drift, support samt förvaltning av Office 365 och klientplattform som tjänst till Futurum fastigheter i Örebro ABUpphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Vi emotser er ansöka om att få lämna anbud med intresse.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 080-192214

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
In plaats van:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 09/05/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
VII.2)Overige nadere inlichtingen: