Diensten - 194028-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Systeem- en ondersteuningsdiensten

2019/S 081-194028

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 058-134150)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Centralny Ośrodek Informatyki
PL
Al. Jerozolimskie 132-136
Warszawa
02-305
Polen
Contactpersoon: Magdalena Jagielska
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.coi.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usługi wsparcia technicznego oprogramowania DynaTrace Application Monitoring

Referentienummer: COI-ZAK.262.7.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72250000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Świadczenie usługi wsparcia technicznego oprogramowania DynaTrace Application Monitoring, zgodnie z zakresem zamówienia, zawartym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej SIWZ, w tym: świadczenie usługi wsparcia technicznego oprogramowania DynaTrace Application Monitoring, na zasadach podstawowych, określonych przez producenta oprogramowania dla licencji oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego DynaTrace AppMon Agent Unit (200 licencji) oraz Dynatrace User Experience Management 100M visits (1 licencja) oraz świadczenie usługi rozszerzonego wsparcia technicznego przez Wykonawcę. W ramach opcji - świadczenie usługi wsparcia technicznego dotyczącego realizacji zmian rozwojowych Oprogramowania, w liczbie do 300 roboczogodzin, w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-134150

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5
In plaats van:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia oświadczenia producenta oprogramowania oraz danych dostępowych do portalu klienckiego / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia błędu krytycznego / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Te lezen:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostarczenia oświadczenia producenta oprogramowania oraz danych dostępowych do portalu klienckiego / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas zastosowania obejścia dla błędu poważnego / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 09/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: