Diensten - 194032-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Ontwerpadviezen

2019/S 081-194032

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 077-184107)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
SETE — la tour Eiffel
48262252900030
1 quai de Grenelle
Paris
75015
Frankrijk
Contactpersoon: M. Grégoire Augé
Telefoon: +33 144112346
E-mail: marches@toureiffel.paris
Fax: +33 144112431
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://sete.toureiffel.paris/fr/marches-publics/tous-marches

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prix Tour Eiffel Design

Referentienummer: M27/2019/DAJ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79415200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La Société d'exploitation de la tour Eiffel lance un concours de design et invite les créateurs français et internationaux résidant en France depuis au moins 3 ans à soumettre des propositions de motifs et/ou d'objets-souvenirs liés à la tour Eiffel à l'occasion de ses 130 ans. Le concours est ouvert aux designers, créateurs de mode et artisans d'art.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 077-184107

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des projets ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 17/05/2019
Te lezen:
Datum: 22/05/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: