Diensten - 194033-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Bertrix: Drukkerij- en aanverwante diensten

2019/S 081-194033

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 059-136712)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Vivalia
0214.567.166_23009
Route des Ardoisières 100
Bertrix
6880
België
Contactpersoon: Caroline Quoirin
Telefoon: +32 61620038
E-mail: caroline.quoirin@vivalia.be
NUTS-code: BE344

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vivalia.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333647

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché public de service relatif à l’externalisation du processus de facturation de l’ensemble des factures envoyées à tous les patients de Vivalia

Referentienummer: Vivalia-1/004/2019-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79800000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché public de service relatif à l’externalisation du processus de facturation de l’ensemble des factures envoyées à tous les patients de Vivalia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 059-136712

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajout modèle enveloppe «porteuse».