Diensten - 194035-2019

25/04/2019    S81

Polen-Knurów: Beheer van afvalstortplaats

2019/S 081-194035

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-154499)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Knurów
Postadres: ul. dr. Floriana Ogana 5
Plaats: Knurów
NUTS-code: PL229 Gliwicki
Postcode: 44-190
Land: Polen
Contactpersoon: Kornelia Loch
E-mail: zp@knurow.pl
Telefoon: +48 323392308 / 3233392292
Fax: +48 323392292 / 324419744 / 322351521

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.knurow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Referentienummer: ZP.271.2.18.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90533000 Beheer van afvalstortplaats
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-154499

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 09/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 05/07/2019
Te lezen:
Datum: 07/07/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 09/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: