Diensten - 194037-2019

25/04/2019    S81

Polska-Bydgoszcz: Usługi prania i czyszczenia na sucho

2019/S 081-194037

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 066-154769)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Ujejskiego 75
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-168
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Jurak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - niski parter, pokój nr 018.
E-mail: przetargi@biziel.pl
Tel.: +48 5236-55-296
Faks: +48 5236-55-752

Adresy internetowe:

Główny adres: www.biziel.umk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pranie bielizny Zamawiającego oraz najem bielizny od Wykonawcy wraz z praniem najmowanej bielizny.

Numer referencyjny: NZZ/08/P/19
II.1.2)Główny kod CPV
98310000 Usługi prania i czyszczenia na sucho
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1.) świadczenie kompleksowych usług pralniczych w zakresie prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, odzieży fasonowej, bielizny i odzieży operacyjnej, bielizny i odzieży noworodkowej oraz materiałów do sprzątania (ścierki, nakładki na mopy) będących własnością Zamawiającego, zwanych w dalszej części „bielizną szpitalną”,

2.) wynajem, pranie i dezynfekcja bielizny pościelowej oraz odzieży, a także bielizny i odzieży operacyjnej zwanych w dalszej części „bielizną Wykonawcy”

3.) Świadczenie serwisu bieliźniarskiego obejmującego:

Cd. w sekcji II 2.4.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 066-154769

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/05/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/05/2019
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 09/05/2019
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: