Diensten - 194038-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Mysłakowice: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 081-194038

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 080-191995)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Robotnicza 6, Bukowiec
Mysłakowice
58-533
Polen
Contactpersoon: Anita Pruchnik
Telefoon: +48 756171070
E-mail: a.pruchnik@karkonosze.eu
Fax: +48 757131271
NUTS-code: PL515

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.karkonosze.bip.net.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 o kaloryczności powyżej 6MJ/kg w ilości do 7 000 Mg

Referentienummer: ZP.271.3.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie: 19 12 12 - przekazywane odpady 191212 stanowią frakcję nadsitową > 80 mm z przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz z przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie do 7 000 Mg.Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 17:00. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 080-191995

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Główny kod CPV
In plaats van:
90510000
Te lezen:
90500000
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:

Okres w dniach: 60

Te lezen:

Koniec: 31/12/2019

Afdelingsnummer: Nagłówek
In plaats van:

Polska-Mysłakowice: Usuwanie i obróbka odpadów

Te lezen:

Polska-Mysłakowice: Usługi związane z odpadami

VII.2)Overige nadere inlichtingen: