Diensten - 194039-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Beveiligingsdiensten

2019/S 081-194039

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 055-127247)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
ul. Strzegomska 6
Wrocław
53-611
Polen
Contactpersoon: Marta Juraszek-Ciupa
Telefoon: +48 717822397
E-mail: marta.juraszek@mops.pl
Fax: +48 717822405
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.mops.wroclaw.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz sprzątania w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta Wrocławia

Referentienummer: DZOB.281.8.20198
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79710000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób, mienia, usług portierskich, interwencyjnych, monitorowania obiektów, oraz sprzątania w obiektach/lokalach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta Wrocławia. CPV – 79710000-4, 79711000-1, 90910000-9

1. W ramach realizacji zadania będą świadczone usługi dotyczące:

1) ochrony osób, i mienia, świadczenie usług portierskich polegających na obsłudze portierni, a także pełnieniu funkcji informacyjnej obsługi klienta we wskazanych obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) monitoringu obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

3) sprzątania w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utrzymania terenów zielonych i utwardzonych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 3 i 7 SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 055-127247

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: