Diensten - 194047-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Bobigny: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2019/S 081-194047

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 060-139413)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Département de la Seine-Saint-Denis
22930008201453
Hôtel du département, 3 esplanade Jean Moulin
Bobigny
93000
Frankrijk
Telefoon: +33 143939393
E-mail: commande-publique@seinesaintdenis.fr
NUTS-code: FR106

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://seinesaintdenis.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.seinesaintdenis.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien et maintenance des sanitaires publics dans les parcs départementaux (2 lots)

Referentienummer: 20189300059
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le marché est alloti en 2 lots.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 060-139413

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: