Diensten - 194050-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Talence: Reparatie en onderhoud van installaties

2019/S 081-194050

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 075-178472)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CHU de Bordeaux
Nationaal identificatienummer: 26330582300019
Postadres: 12 rue Dubernat
Plaats: Talence
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33400
Land: Frankrijk
E-mail: ugc@chu-bordeaux.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.chu-bordeaux.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.info

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Numéro de la consultation: 19stisgj24 — Maintenances multi-technique Ptib Xa

Referentienummer: 19stisgj24/Bo
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45259000 Reparatie en onderhoud van installaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Maintenances préventive et corrective multi-techniques de la Plateform Technologique d'innovations Biomédicales située à l'hôpital Xavier Arnozan Groupe hospitalier Sud. Attribution d'un marché unique.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-178472

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informations complémentaires
In plaats van:

Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes: les candidats seront invités à signer un registre des visites. RDV le 16.5.2019 (9:00), Service ingénierie du groupe hospitalier Sud, hôpital Xavier Arnozan, avenue du Haut Lévêque, 33604 Pessac.

Te lezen:

Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes: les candidats seront invités à signer un registre des visites. RDV le 15.5.2019 (9:00), et, ou le 17.5.2019 (9:00), Service ingénierie du groupe hospitalier Sud, hôpital Xavier Arnozan, avenue du Haut Lévêque, 33604 Pessac.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: