Diensten - 194052-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Marseille: Defibrillator

2019/S 081-194052

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-154461)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ville de Marseille
Hôtel de Ville — quai du Port
Marseille Cedex 20
13233
Frankrijk
E-mail: guichet-dmp@marseille.fr
NUTS-code: FRL04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marseille.fr

Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.mairie-marseille.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition et maintenance de Défibrillateurs entièrement automatiques (DEA) dans les lieux publics et établissements municipaux de la Ville de Marseille 4 lots

Referentienummer: 2019_30704_0003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33182100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Défibrillateurs entièrement automatiques (DEA) dans les lieux publics et établissements municipaux de la Ville de Marseille.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-154461

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 15/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: