Diensten - 194054-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-München: Reiniging van gebouwen

2019/S 081-194054

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 056-129446)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. über Vergabeportal deutsche eVergabe
Hansastr. 27c
München
80686
Duitsland
E-mail: fraunhofer@deutsche-evergabe.de
NUTS-code: DE212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fraunhofer.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.deutsche-evergabe.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Unterhalts- und Glasreinigung, Kantinenbetrieb

Referentienummer: E_029_208482 ukue-wit
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Unterhalts- und Glasreinigung, Kantinenbetrieb.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 056-129446

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Te lezen:
Datum: 02/05/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: