Diensten - 194056-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Montauban: Topografische diensten

2019/S 081-194056

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ville de Montauban
21820121800011
9 rue de l'Hôtel de Ville
Montauban Cedex
82013
Frankrijk
Telefoon: +33 563221287
E-mail: marchespublics@ville-montauban.fr
NUTS-code: FRJ28

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.montauban.com

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Numéro de la consultation: 19/008gc Relevés topographiques des réseaux d'assainissement «Eaux pluviales et eaux usées» en vue de la mise à jour du SIG

Referentienummer: 19/008gc/Bo
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351810
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Forme de marché: à bons de commande avec montant minimum pour la durée de l'accord-cadre: 25 000,00 EUR HT et montant maximum: 220 000,00 EUR HT. Attribution d'un marché unique.

Consultation lancée par un groupement de commandes composé des membres suivants: Grand Montauban — Communauté d'agglomération/ville de Montauban (coordonnateur).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 220 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351810
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ28
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Forme de marché: à bons de commande avec montant minimum pour la durée de l'accord-cadre: 25 000,00 EUR HT et montant maximum: 220 000,00 EUR HT. Attribution d'un marché unique.

Consultation lancée par un groupement de commandes composé des membres suivants: Grand Montauban — Communauté d'agglomération/ville de Montauban (coordonnateur).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Valeur technique appréciée au regard du contenu du mémoire technique / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Procédure adaptée inférieure au seuil européen.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
CEREG Ingénierie Sud-Ouest
Innopolis A
Labège
31670
Frankrijk
NUTS-code: FRJ23

Internetadres: http://www.montauban.com/

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 42 950.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV
Toulouse
31068
Frankrijk
Telefoon: +33 562735757
E-mail: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Fax: +33 562735740
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Tribunal administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV
Toulouse
31068
Frankrijk
Telefoon: +33 562735757
E-mail: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Fax: +33 562735740
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,

— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique en application de la jurisprudence département du Tarn-et-Garonne (CE, Ass, 14.4.2014).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019