Diensten - 194060-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Cateringdiensten

2019/S 081-194060

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stolichna obshtina
000696327
ul. „Moskovska“ No. 33
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Elena Kalafateva
Telefoon: +359 29377246
E-mail: e.anastasova@sofia.bg
Fax: +359 29377558
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sofia.bg

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=49456&companyId=20779

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на топла и охладена храна за нуждите на работниците и служителите в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55520000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на топла и охладена храна за нуждите на работниците и служителите в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55520000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412
Voornaamste plaats van uitvoering:

Адм. сграда и завода за МБТ на площадка „Садината“ с адрес гр. София, с. Яна, местност Садината и адм. сграда на площадка „Хан Богров“ с адрес гр. София, р-н „Кремиковци“, местност Мало ливаде

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на топла и охладена храна за нуждите на работниците и служителите в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

В щатното разписание на ОП СПТО са включени 235 души, 2/3 от които работят на смени. Във връзка с изискванията на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за всички работещи в ОП СПТО е необходимо да бъде осигурена 1 порция храна на ден, съобразено с техния работен график.

Броят на порциите храна е съгласно предварително изготвяна заявка на ОП СПТО, всеки петък за следващата седмица, на база броя на работниците и служителите, за които ще бъде доставяна храната. Възложителят си запазва правото да променя броя на заявените количества готова храна спрямо броя на работещите в предприятието.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 074-143111

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: СОА17-ДГ55-71
Benaming:

Доставка на топла и охладена храна за нуждите на работниците и служителите в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
28/02/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
„ВНП Фасилити“ ЕООД
831578978
бул. „Братя Бъкстон“ № 40
София
1618
Bulgarije
Telefoon: +359 29438411
E-mail: officesofia@vnp.bg
Fax: +359 29438410
NUTS-code: BG411
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 350 000.00 BGN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП настоящото обявление не е сред актовете, подлежащи на обжалване.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
55520000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
55520000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412
Voornaamste plaats van uitvoering:

Адм. сграда и завода за МБТ на площадка „Садината“ с адрес гр. София, с. Яна, местност Садината и адм. сграда на площадка „Хан Богров“ с адрес гр. София, р-н „Кремиковци“, местност Мало ливаде.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на топла и охладена храна за нуждите на работниците и служителите в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

В щатното разписание на ОП СПТО са включени 235 души, 2/3 от които работят на смени. Във връзка с изискванията на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за всички работещи в ОП СПТО е необходимо да бъде осигурена 1 порция храна на ден, съобразено с техния работен график.

Броят на порциите храна е съгласно предварително изготвяна заявка на ОП СПТО, всеки петък за следващата седмица, на база броя на работниците и служителите, за които ще бъде доставяна храната. Възложителят си запазва правото да променя броя на заявените количества готова храна спрямо броя на работещите в предприятието.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 36
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 350 000.00 BGN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
„ВНП Фасилити“ ЕООД
831578978
бул. „Братя Бъкстон“ № 40
София
1618
Bulgarije
Telefoon: +359 29438411
E-mail: officesofia@vnp.bg
Fax: +359 29438410
NUTS-code: BG412
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Срокът на действие на договора е удължен до сключване на нов договор след проведена обществена поръчка със същия предмет. Във връзка с изменението на срока е променена общата стойност на доставките и същата не може да надвишава 525 000,00 BGN без ДДС.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Необходимостта от изменение е предизвикана от обстоятелството, че съгласно изискванията на Наредба №11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея възложителя трябва да доставя на работниците си храна. С цел избягване на неблагоприятни последици за възложителя от евентуално преустановяване на доставянето на топла и охладена храна за нуждите на работниците и служителите в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ е необходимо да се удължи срокът на договора. Изменението не променя цялостният характер на поръчката.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 350 000.00 BGN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 525 000.00 BGN