Diensten - 194061-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Bewakingsdiensten

2019/S 081-194061

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Institut po fizika na tvardoto tyalo „Akad. Georgi Nadzhakov“ kam Balgarska akademiya na naukite (IFTT — BAN)
000662025
bul. „Tsarigradsko shose“ No. 72
Sofiya
1784
Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Irina Velkova — spetsialist „Upravlenie na choveshkite resursi“, IFTT — BAN
Telefoon: +359 29795780
E-mail: velkova@issp.bas.bg
Fax: +359 24261256
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.issp.bas.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://www.issp.bas.bg/public-procurement/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Въоръжена физическа охрана и охрана с помощта на технически средства (сигнално-охранителна дейност) на сгради и имущество и пропускателен режим на територията на научен комплекс 2 на БАН.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79713000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Въоръжена физическа охрана и охрана с помощта на технически средства (сигнално-охранителна дейност) на сгради и имущество и пропускателен режим на територията на аучен комплекс 2 на БАН.

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79713000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Р БЪЛГАРИЯ, град София, научен комплекс 2 на БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 72

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Поръчката обхваща въоръжена физическа охрана на територията и сградите, разположени в научен комплекс 2 (НК2) на Българска академия на науките, както и на намиращото се в тях имущество, осъществяване на пропускателен режим на КПП на централния вход на НК 2 на бул. „Цариградско шосе“ № 72 и на КПП на южния вход на НК 2 към ж.к. „Младост“, охрана с мобилни патрули. Обектът на поръчката включва и охрана с технически системи за сигурност чрез използване на съществуващите локални сигнално-охранителни системи (СОС) в отделни сгради в НК2 — БАН. Възложителят изисква те да са под денонощен мониторинг. За целта изпълнителят трябва да отговаря на изискванията на ЗЧОД и да разполага с денонощен оперативен център (ДОЦ), в който да бъдат изведени за мониторинг монтираните СОС.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 061-142131

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: СБ-12-02-01 / 01.03.2019 г.
Benaming:

Въоръжена физическа охрана и охрана с помощта на технически средства (сигнално-охранителна дейност) на сгради и имущество и пропускателен режим на територията на научен комплекс 2 на БАН.

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
01/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Обединение „Форстех Секюрити“ Дружество по ЗЗД
177343781
ж.к. „Дървеница“, блок 19, вх. Б, ет. 14, ап. 82
София
1756
Bulgarije
Telefoon: +359 885958585
E-mail: euroforce_grup@abv.bg
Fax: +359 885958585
NUTS-code: BG411
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
„Еврофорс Груп“ ЕООД
204308136
район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, бл. 19, вх. Б, ет. 14, ап. 82
София
1756
Bulgarije
Telefoon: +359 885958585
E-mail: euroforce_grup@abv.bg
Fax: +359 885958585
NUTS-code: BG411
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
„Люкрим Гард“ ООД
130439196
район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, бл. 562, вх. A, ет. 8, ап. 31
София
1359
Bulgarije
Telefoon: +359 893700700
E-mail: lukrim@abv.bg
Fax: +359 893700700
NUTS-code: BG411
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 622 176.00 BGN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се обжалва в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

2. Ред за подаване на жалби —съгласно глава 27 от ЗОП.

3. На обжалване по реда на глава 27 от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

4. В случаите по т. 1, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки (РОП) и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

5. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по т. 1.

6. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
79713000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
79711000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Р БЪЛГАРИЯ, град София, научен комплекс 2 на БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 72

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Поръчката обхваща въоръжена физическа охрана на територията и сградите, разположени в научен комплекс 2 (НК2) на Българска академия на науките, както и на намиращото се в тях имущество, осъществяване на пропускателен режим на КПП на централния вход на НК 2 на бул. „Цариградско шосе“ № 72 и на КПП на южния вход на НК 2 към ж.к. „Младост“, охрана с мобилни патрули. Обектът на поръчката включва и охрана с технически системи за сигурност чрез използване на съществуващите локални сигнално-охранителни системи (СОС) в отделни сгради в НК2 — БАН. Възложителят изисква те да са под денонощен мониторинг. За целта участникът трябва да отговаря на изискванията на ЗЧОД и да разполага с денонощен оперативен център (ДОЦ), в който да бъдат изведени за мониторинг монтираните СОС.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 622 176.00 BGN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Обединение „Форстех Секюрити“ Дружество по ЗЗД
177343781
ж.к. „Дървеница“, блок 19, вх. Б, ет. 14, ап. 82
София
1756
Bulgarije
Telefoon: +359 885958585
E-mail: euroforce_grup@abv.bg
Fax: +359 885958585
NUTS-code: BG411
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
„Еврофорс Груп“ ЕООД
204308136
район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, бл. 19, вх. Б, ет. 14, ап. 82
София
1756
Bulgarije
Telefoon: +359 885958585
E-mail: euroforce_grup@abv.bg
Fax: +359 885958585
NUTS-code: BG411
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
„Люкрим Гард“ ООД
130439196
район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, бл. 562, вх. A, ет. 8, ап. 31
София
1309
Bulgarije
Telefoon: +359 893700700
E-mail: lukrim@abv.bg
Fax: +359 893700700
NUTS-code: BG411
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

На основание чл. 59 от договор № СБ-12-02-01/1.3.2019 г. и чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с ПМС № 320/20.12.2018 г., с което се увеличава минималната работна заплата в БЪЛГАРИЯ на 560 BGN от 1.1.2019 г., месечната цена по договора е увеличена от 12 962 BGN без ДДС на 14 232.27 BGN без ДДС и общата цена по договора е увеличена от 622 176 BGN без ДДС на 683 148,96 BGN без ДДС. Промените са извършени с допълнително споразумение номер СБ-12-02-06 от 15.4.2019 г. към договора.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

На основание чл. 59 от договор № СБ-12-02-01/1.3.2019 г. и чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с ПМС № 320/20.12.2018 г., с което се увеличава минималната работна заплата в БЪЛГАРИЯ на 560 BGN от 1.1.2019 г., месечната цена по договора е увеличена и общата цена по договора е увеличена. Промените са извършени с допълнително споразумение номер СБ-12-02-06 от 15.4.2019 г. към договора.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 622 176.00 BGN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 683 148.96 BGN