Diensten - 194063-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Tsjechië-Hradec Králové: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 081-194063

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Královéhradecký kraj
70889546
Pivovarské náměstí 1245/2
Hradec Králové
500 03
Tsjechië
E-mail: vz@cirihk.cz
NUTS-code: CZ052

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

"I/14 Solnice, obchvat - zpracování projektové dokumentace“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury Královéhradeckém regionu"

Referentienummer: CIRI/2016/425
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
71300000
71251000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ052
Voornaamste plaats van uitvoering:

Královéhradecký kraj

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Předmětem zakázky je vyhotovení projektových dokumentací (PD) ve stupni dokumentace pro územní řízení včetně průzkumných prací a zajištění výkupu pozemků (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně geodetického zaměření, zajištění umístění stavby, povolení stavby a povolení ke kácení. Součástí projektu jsou i případné související přeložky inženýrských sítí během realizace akce: „I/14 Solnice, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 30
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 219-399363

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: CIRI/2016/425
Benaming:

"I/14 Solnice, obchvat - zpracování projektové dokumentace“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury Královéhradeckém regionu"

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
25/10/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Pudis a.s.
45272891
Nad Vodovodem 3258/2
Praha
100 31
Tsjechië
Telefoon: +420 267004386
E-mail: info@pudis.cz
NUTS-code: CZ01

Internetadres: http://www.pudis.cz/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 3 890 000.00 CZK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Doba trvání závazku uvedená v II.2.7 a VII.1.5 je uvedena jako předpokládaná doba plnění smlouvy. Doba trvání závazku respektive dílčí termíny plnění části díla jsou vázány na skutečnosti, u kterých není zřejmé kdy nastanou a tudíž není možné určit přesnou dobu trvání závazku.

V rámci trvání závazku byl ke smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1, ev. číslo formuláře F2017-027534. Tímto dodatkem došlo k navýšení ceny díla a k prodloužení termínu dílčí části plnění. V rámci trvání závazku byl ke smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 2, ev. číslo formuláře F2017-030835. Tímto dodatkem došlo k prodloužení termínu dílčí části plnění. V rámci trvání závazku byl ke smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 3, ev. číslo formuláře F2017-033741. Tímto dodatkem došlo k prodloužení termínu dílčí části plnění. V rámci trvání závazku byl ke smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 4, ev. číslo formuláře F2018-014902. Tímto dodatkem došlo k navýšení ceny díla a k prodloužení termínu dílčí části plnění. V rámci trvání závazku byl ke smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 5, ev. číslo formuláře F2018-044822. Tímto dodatkem došlo k navýšení ceny díla a k prodloužení termínu dílčí části plnění.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
71000000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
71300000
71251000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ052
Voornaamste plaats van uitvoering:

Královéhradecký kraj

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tímto dodatkem došlo ke změně závazku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. spočívající ve změně termínu plnění. Konkrétně se jedná o změnu, jejíž potřeba byla vyvolána v důsledku doby trvání správního řízení (územní rozhodnutí o umístění stavby), kterou nemohou smluvní strany ovlivnit, čímž není možné splnit dohodnutý termín pro získání pravomocného územního rozhodnutí, tedy v důsledku okolností, které zadavatel byť vynaložil náležitou péči nemohl předvídat, přičemž změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 30
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 4 993 060.00 CZK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Pudis a.s.
45272891
Nad Vodovodem 3258/2
Praha
100 31
Tsjechië
Telefoon: +420 267004386
E-mail: info@pudis.cz
NUTS-code: CZ01

Internetadres: http://www.pudis.cz/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Tímto dodatkem došlo ke změně závazku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. spočívající ve změně termínu plnění. Konkrétně se jedná o změnu, jejíž potřeba byla vyvolána v důsledku doby trvání správního řízení (územní rozhodnutí o umístění stavby), kterou nemohou smluvní strany ovlivnit, čímž není možné splnit dohodnutý termín pro získání pravomocného územního rozhodnutí, tedy v důsledku okolností, které zadavatel byť vynaložil náležitou péči nemohl předvídat, přičemž změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Tímto dodatkem dochází ke změně závazku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. Nutnost změny byla vyvolána v důsledku doby trvání správního řízení, kterou smluvní strany nemohou ovlivnit, čímž nemůže dojít ke splnění dohodnutého termínu pro získání pravomocného územního rozhodnutí, přičemž se jedná o změnu, kterou zadavatel byť vynaložil náležitou péči nemohl předvídat, přičemž změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty. Bližší odůvodnění je obsaženo v dodatku č. 6, který je uveřejněn na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 4 993 060.00 CZK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 4 993 060.00 CZK