Diensten - 194066-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Diensten voor het organiseren van evenementen

2019/S 081-194066

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tsentar za razvitie na choveshkite resursi
130047747
ul. „Graf Ignatiev“ No. 15, et. 4
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Vasya Likova-Arsenova
Telefoon: +359 29155010
E-mail: hrdc@hrdc.bg
Fax: +359 29155049
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://hrdc.bg/bg

Adres van het kopersprofiel: http://hrdc.bg/category/обществени-поръчки/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://hrdc.bg/category/обществени-поръчки/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Организиране и провеждане на събития (конференции, обучения, семинари и други) на територията на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на ЦРЧР

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79952000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка за провеждане на събития, свързани с изпълнението на дейностите на Център за развитие на човешките ресурси по програма „Еразъм+“, програма „Европейски корпус за солидарност“ и съпътстващите дейности. Събитията ще се провеждат на територията на страната и могат да бъдат в различен формат — конференции, обучения, семинари, обмяна на добри практики, информационни дни, конгреси, кръгли маси, работни срещи, заседания и др. Логистиката и организационно-техническата подготовка включват осигуряване на транспорт (с изключение на въздушен); хотелско настаняване; зали; техническо оборудване; озвучаване; регистрация на участниците; осигуряване/разпределяне на материали; осигуряване на хранене и кафе паузи; уеб стрийминг; изготвяне на видео- или звукозапис от събитието на електронен носител; изготвяне на снимков материал от събитието и други сходни съпътстващи дейности.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 967 506.54 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка за провеждане на събития, свързани с изпълнението на дейностите на Център за развитие на човешките ресурси по програма „Еразъм+“, програма „Европейски корпус за солидарност“ и съпътстващите дейности. Събитията ще се провеждат на територията на страната и могат да бъдат в различен формат — конференции, обучения, семинари, обмяна на добри практики, информационни дни, конгреси, кръгли маси, работни срещи, заседания и др. Логистиката и организационно-техническата подготовка включват осигуряване на транспорт (с изключение на въздушен); хотелско настаняване; зали; техническо оборудване; озвучаване; регистрация на участниците; осигуряване/разпределяне на материали; осигуряване на хранене и кафе паузи; уеб стрийминг; изготвяне на видео- или звукозапис от събитието на електронен носител; изготвяне на снимков материал от събитието и други сходни съпътстващи дейности.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 967 506.54 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Обществената поръчка е финансирана със средства по Програма ЕРАЗЪМ+, Програма ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ и съпътстващите дейности.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Възложителят е определил по отношение на участниците в процедурата критерии за подбор съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП.

Годност (правоспособност) за упражняване на определена професия в съответствие с чл. 60, ал. 1 от ЗОП.

Икономическо и финансово състояния на участниците в съответствие с чл. 61, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП.

Технически и професионални способности на участниците в съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“, т. 5 и т. 10 от ЗОП...

Продължава в раздел VI.3).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от прогнозната стойност на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:

— парична сума, внесена по сметка на възложителя: банка ДСК, BIC: STSABGSF, IBAN: BG15STSA 9300 3396 2870 10.

— банкова гаранция със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на договора то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за обществената поръчка. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения в документацията.

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Критерият за възлагане на поръчката е съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП — оптимално съотношение качество/цена. Класирането на офертите се извършва съгласно комплексната оценка на всяка от тях, получена по следната формула: КО=ОАРх10 % + ОЦх90 %, където:

КО е комплексна оценка с максимален брой точки 100.

ОАР е показател „Оценка на административния разход“ с относителна тежест в крайната оценка 10 %.

ОЦ е показател „Обща цена“ с относителна тежест в крайната оценка 90 %.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Продължение от раздел III.1.4): Критериите за подбор са посочени в част III от документацията за участие на обществената поръчка. При подаване на офертата участниците посочват информацията относно критериите за подбор в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор”. В съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

Отварянето на офертите ще се осъществи на 28.5.2019 г. от 11:30 часа в сградата на Център за развитие на човешките ресурси с адрес гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 4. На отварянето на офертите могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019