Diensten - 194082-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Finland-Pirkkala: Medische praktijk en aanverwante diensten

2019/S 081-194082

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy
2397232-0
Suupantie 2
Pirkkala
33960
Finland
Contactpersoon: Seija Rantala
Telefoon: +358 505962884
E-mail: seija.rantala@kuhaoy.fi
NUTS-code: FI197

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kuhaoy.fi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/kuha
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/kuha?id=220239&tpk=8105e8aa-47ff-44e6-a1fe-1f4e908b697e
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: yhteishankintayksikkö
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: hankintatoimi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nokian kaupungin peruserikoissairaanhoidon kehittäminen ja erikoislääkäripalveluiden hankinta

Referentienummer: EHSOP173
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85120000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan tarkoituksena on hankkia perustason erikoissairaanhoidon hoitoketjuja yksityiseltä palveluntuottajalta erityisesti niille potilaille, joiden hoidon tarve ei ole selkeä. Kokonaisuuteen sisällytettäisiin valituilta erikoisaloilta erikoislääkärikonsultointi terveyskeskuksen lääkäreille, lähetteiden koordinointipalvelu sekä hoitopolkujen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä Pirkanmaan shp:n ja Nokian kaupungin kanssa. Sopimukseen tullaan sisällyttämään palveluntuottajan vastuu Nokian erikoissairaanhoidon kustannusten hallinnasta ja tavoiteltujen säästöjen aikaansaamisesta. Saavuttamien tulosten perusteella palveluntuottajalle maksettaisiin bonusta tai palveluntuottaja joutuisi maksamaan sanktioita. Nokian kaupunki pidättää itsellään oikeuden keskeyttää hankinta, mikäli merkittäviä säästöjä kyseessä olevalla järjestelyllä ei tultaisi saamaan.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perustason erikoissairaanhoidosta on tarkoitus hankkia laajempi erikoissairaanhoidon kokonaisuus yksityiseltä palveluntuottajalta. Kokonaisuuteen sisällytettäisiin valituilta erikoisaloilta lähetteiden koordinointipalvelu, erikoislääkärikonsultointi ja hoitopolkujen suunnittelu. Siihen kuuluisi hoitopoluista sopiminen yhdessä Pirkanmaan shp:n ja Nokian kaupungin kanssa. Kokonaisuuteen kuuluisi valittujen toimenpiteiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta. Sopimukseen tulisi sisällyttää palveluntuottajan vastuu Nokian erik.sairaanhoidon kustannusten hallinnasta ja tavoiteltujen säästöjen aikaansaamisesta. Saavuttamien tulosten perusteella palveluntuottajalle maksettaisiin bonusta tai palveluntuottaja joutuisi maksamaan sanktioita. Nokian kaupunki pidättää itsellään oikeuden keskeyttää hankinta, mikäli merkittäviä säästöjä kyseessä olevalla järjestelyllä ei tultaisi saamaan.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/12/2021
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

1. Pyydetään osallistumishakemuksia

2. Osallistumishakemuksista vähimmäisvaatimukset täyttävät ehdokkaat valitaan neuvottelumenettelyyn 3. Valintapäätös

4. Valituille ehdokkaille lähetetään alustava tarjouspyyntö ja neuvottelukutsu

5. Neuvottelut

6. Neuvotteluissa mukana olleille lähetetään lopullinen tarjouspyyntö

7. Lopullisen tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjoaja palveluntuottajaksi

8. Sopimus tehdään muutoksenhakuajan jälkeen.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 08/05/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019