Diensten - 194089-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Versailles: Stafopleidingsdiensten

2019/S 081-194089

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CROUS de Versailles
145 bis boulevard de la Reine — BP 563
Versailles Cedex
78005
Frankrijk
E-mail: achat@crous-versailles.fr
NUTS-code: FR10

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.crous-versailles.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Formations professionnelles et d'actions de formations-accompagnement à destination des personnels des structures de restauration universitaire du CROUS de l'académie de Versailles

Referentienummer: 201800016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché alloti de prestations de formations professionnelles et d'actions de formations-accompagnement à destination des personnels des structures de restauration universitaire du CROUS de l'académie de Versailles.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 144 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Buffet salé et sucré.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réaliser des entrées froides et des desserts avec originalité.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le burger.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Les pâtes.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La pizza.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Formation service traiteur: dressage et décors + création d'une carte pour un service à table.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Desserts de cuisinier fait maison.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Les plats végétariens.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le service à table: savoir accueillir sa clientèle et servir le vin.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plonge et réglementations.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Allergène et réglementation INCO.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le management de son équipe de restauration au quotidien.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La vente à emporter.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Action-formation et accompagnement spécifique (coaching).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
NUTS-code: FR104
NUTS-code: FR105
NUTS-code: FR108
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Formation sur-mesure (formateur expert en restauration collective) au centre de formation du prestataire et/ou sur site.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
Inlichtingen over nationale procedures zijn beschikbaar op: https://www.achat.public.com
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 201800016
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1 à 15 prestations de formations: buffet salé et sucré — réaliser des entrées froides et des desserts avec originalité — le burger — les pâtes — la pizza — formation service traiteur: dressage et décors et création d'une carte pour un service à table — desserts de cuisinier fait maison — les plats végétariens — le service à table: savoir accueillir sa clientèle et servir le vin — plonge et réglementations — allergène et réglementation INCO — le management de son équipe de restauration au quotidien — la vente à emporter — action-formation et accompagnement spécifique (coaching) — formation sur-mesure (formateur expert en restauration collective) au centre de formation du prestataire et/ou sur site.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sysco France SAS
zone industrielle Delaporte — voie A — BP 41
Dieppe Cedex
76201
Frankrijk
NUTS-code: FRD22

Internetadres: http://www.formation-et-expertise.fr

V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 144 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Néant.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
Versailles
78000
Frankrijk

Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
Versailles
78000
Frankrijk

Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 du code de justice administrative, pouvant être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L. 5551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,

— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique),

— recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA (dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou publication de la décision de rejet de l'organisme).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
Versailles
78000
Frankrijk

Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019