Diensten - 194090-2019

25/04/2019    S81

Duitsland-Hannover: Diensten voor onderwijs en opleiding

2019/S 081-194090

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Nord
Postadres: Postfach
Plaats: Hannover
NUTS-code: DE92 Hannover
Postcode: 30147
Land: Duitsland
E-mail: REZ-Nord@arbeitsagentur.de
Telefoon: +49 511-9885-4595
Fax: +49 511-9885-7815

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arbeitsagentur.de

I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

REZ Nord BvB AA Oldenburg-Wilhelmshaven

Referentienummer: 201-19-BvB-90300
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

201-19-BvB-90300

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 09/09/2019
Einde: 08/09/2020
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

201-19-BvB-90300

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 09/09/2019
Einde: 08/09/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits