Werken - 194096-2019

25/04/2019    S81    Έργα - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Ελλάδα-Φηρά: Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου

2019/S 081-194096

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας
Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Σαρπάκη
Πόλη: Φηρά
Κωδικός NUTS: EL42 Νότιο Αιγαίο
Ταχ. κωδικός: 847 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Νικόλαος Μάινας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyathira@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2286025393
Φαξ: +30 2286025898

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.deyathira.gr

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
I.6)Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σύστημα διαχείρισης και τηλε-εποπτείας υδρευτικού δικτύου Δήμου Θήρας.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32441200 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, ποσοτικής - ποιοτικής διαχείρισης και επεμβάσεως στη λειτουργία τού εσωτερικού και του εξωτερικού υδραγωγείου τής Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 999 621.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL422 Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

i) εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.)·

ii) προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (45 Τ.Σ.Ε.)·

iii) προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου και ρύθμισης πίεσης (Τ.Σ.Ε.Ρ.Π.)·

iv) προμήθεια και εγκατάσταση, σε επιλεγμένες βασικές θέσεις του δικτύου, δεκαπέντε (15) σταθμών μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου·

v) προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος επικοινωνιών, για τη διαχείριση τού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.)·

vi) προμήθεια φορητού εξοπλισμού εντοπισμού διαρροών·

vii) εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας·

viii) τεκμηρίωση και τη 2μηνη δοκιμαστική λειτουργία τού συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική προσφορά / Στάθμιση: 70
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Οικονομική προσφορά / Στάθμιση: 30
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 999 621.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 15
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, ως προς το επιλέξιμο τμήμα ύψους δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ενός ευρώ (2 999 621,00 EUR), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24 % (719 909,04 EUR), ο οποίος δεν είναι επιλέξιμος, αλλά χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, ήτοι συνολικά (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 3 719 530,04 EUR.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

— να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2015, 2016 και 2017), τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (στρογγυλοποιημένα) χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή 3 000 000,00 EUR,

— να μην έχουν για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2015, 2016 και 2017), περισσότερες από 1 φορά, αρνητικό αποτέλεσμα του ισολογισμού (καθαρό αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων).

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ο προσφέρων οικονομικός φορέας απαιτείται να έχει βεβαιωμένη εμπειρία σε σχετικά πεδία εφαρμογής δικτύων τηλεμετρίας - τηλελέγχου και μετρήσεων. Ως σχετικά πεδία εφαρμογής, ορίζονται δίκτυα ή/και αντλιοστάσια ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού ή λυμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2.2.6) τής διακήρυξης.

III.1.4)Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.1.6)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (59 993,00 EUR), που αντιστοιχεί στρογγυλοποιημένα στο 2 % του προϋπολογισμού της παρούσας, χωρίς τον Φ.Π.Α..

III.1.7)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
III.1.8)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος - μέλος της Ένωσης·

β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·

γ) τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I τής ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/06/2019
Τοπική ώρα: 22:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/06/2019
Τοπική ώρα: 09:30

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/04/2019