Werken - 194097-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Smolyan: Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater

2019/S 081-194097

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„Vodosnabdyavane i kanalizatsiya“ EOOD, gr. Smolyan
830166530
ul. „P. R. Slaveykov“ No. 2
Smolyan
4700
Bulgarije
Contactpersoon: Donka Shtereva
Telefoon: +359 30162475
E-mail: vik_odit_sm@abv.bg
Fax: +359 30162629
NUTS-code: BG424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vik-smolyan.com/bg/home

Adres van het kopersprofiel: https://www.vik-smolyan.com/bg/profil_na_kupuvacha/15

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.vik-smolyan.com/bg/profil_na_kupuvacha/15
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК — Червена книга

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

За обект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ е изготвен инвестиционен проект във фаза „работен проект“.

С инвестиционния проект се предвижда изграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и съоръжения в населено място гр. Смолян, като проектът има следния обхват:

По компонент „Водоснабдяване“:

— изграждане на нова водопроводна мрежа — 2 692 м,

— реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по открит способ — 5 431 м,

— изграждане на зони на напор (регулатори на налягане) — 24 бр.

По компонент „Канализация“:

— изграждане на нова канализационна мрежа — 8 452 м,

— реконструкция на съществуваща канализационна мрежа по открит способ — 9 070 м,

— реконструкция на канализационни колектори по безизкопен способ — 374 м,

— изграждане на нови дъждопреливници — 4 бр.,

— реконструкция на съществуващи дъждопреливници — 2 бр.,

— пресичания на реки — 4 бр.

Дължината на водопр. мрежа (без СВО), която е обект на интервенция, е 8 123 лм, а на канализационната мрежа (без СКО) е 17 896 лм.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231300
45232150
45232410
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на град Смолян

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

За обект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ е изготвен инвестиционен проект във фаза „работен проект“.

С инвестиционния проект се предвижда изграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и съоръжения в населено място гр. Смолян, като проектът има следния обхват:

По компонент „Водоснабдяване“:

— изграждане на нова водопроводна мрежа — 2 692 м,

— реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по открит способ — 5 431 м,

— изграждане на зони на напор (регулатори на налягане) — 24 бр.

По компонент „Канализация“:

— изграждане на нова канализационна мрежа — 8 452 м,

— реконструкция на съществуваща канализационна мрежа по открит способ — 9 070 м,

— реконструкция на канализационни колектори по безизкопен способ — 374 м,

— изграждане на нови дъждопреливници — 4 бр.,

— реконструкция на съществуващи дъждопреливници — 2 бр.,

— пресичания на реки — 4 бр.

Дължината на водопр. мрежа (без СВО), която е обект на интервенция, е 8 123 лм, а на канализационната мрежа (без СКО) е 17 896 лм.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Концепция за изпълнение (КИ) / Weging: 65 точки
Prijs - Weging: 35 точки
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 707 103.46 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 720
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Финансирането ще се осигури по АДБФП №Д-34-2/BG16M1OP002-1.014-0001-С01 от 13.02.2019г., по процедура № BG161М1OP002-1.014 на ОПОС 2014-2020г.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в БЪЛГАРИЯ (КСБ) за изпълнение на строежи четвърта група, втора категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранно лице — да е вписано в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава — членка на Европейския съюз, в която е установено, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.

Обектът на поръчката представлява строеж от четвърта група, втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗУТ във вр. с чл. 4, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Удостоверяване:

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с критерия за годност, като попълва раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП, като посочва данните за вписване в регистъра по чл. 16 от Закона за камарата на строителите (ЗКС). Чуждестранните участници представят информация относно вписването им в аналогичен регистър в държава — членка на ЕС, или на друга държава — страна по Споразумението за ЕИО, или на Конфедерация Швейцария, в която са установени. Информацията за вписването следва да посочва уеб адрес; орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа; обхвата на регистрацията и периода на валидност.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от посочените по-долу документи, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи валидно към датата на сключване на договора удостоверение за вписване съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗКС, а за чуждестранните лица — еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС, или на друга държава — страна по Споразумението за ЕИО, или на Конфедерация Швейцария.

В случай че данните могат да бъдат осигурени по служебен път или чрез публичен регистър, или чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.

В случаите, когато за изпълнител на поръчката е определено чуждестранно лице или обединения на чуждестранни юридически и/или физически лица, при сключване на договора следва да представи документ (удостоверение), с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република БЪЛГАРИЯ в съответствие с условията и реда, посочени в Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Изискването се поставя в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години да са реализирали минимален общ оборот съгласно изискваното минимално ниво.

Удостоверяване:

При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като посочва данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните финансови отчети. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от посочените по-долу документи, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи 1 или няколко от следните документи: заверени копия на годишните финансови отчети за последните приключили 3 (три) финансови години или техните съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; или справка за общия оборот.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Информацията от горепосочените документи обхваща последните 3 приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2. Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ съгласно изискваното минимално ниво.

Удостоверяване:

При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като в активираното поле „Издаден/о от:“ посочва данни за застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа — №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят посочения по-долу документ, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентен документ (за чуждестранните лица) или друго доказателство за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ съобразно декларираното в еЕЕДОП.

Eventuele minimumeisen:

1. Участник в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността, да е реализирал минимален общ оборот в размер на 30 000 000,00 (тридесет милиона) BGN, изчислен на база годишните обороти.

За целите на процедурата и за яснота на участниците под „последните 3 (три) приключили финансови години“ следва да се разбират финансовите години — 2016 г., 2017 г. и 2018 г.

Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП „годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.

2. Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ за дейността строителство с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на категорията строеж на обекта от поръчката, съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Обектът от предмета на поръчката представлява строеж втора категория.

За участник, установен/регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът през последните 5 (пет) години следва да е изпълнил строителни дейности съгласно изискваното минимално ниво.

Удостоверяване:

При подаване на офертата съответствието с критерия за подбор се декларира в съответното поле на раздел В „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълненото строителство.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване:

При сключване на договора участникът избран за изпълнител, следва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, съобразно декларираното в еЕЕДОП, заедно с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът следва да разполага с минимален технически екип съгласно изискваното минимално ниво.

Удостоверяване:

При подаване на офертата съответствието с критерия за подбор се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ с посочване на относимата информация за отделните експерти, като за различните категории данни се посочва следното:

— професионалната квалификация на предложените експерти — учебно заведение, където е придобито образованието, специалност и квалификация, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование и квалификация,

— квалификация/преминато обучение (когато се изисква) — посочва се организацията, провела обучението, номер на документа и пълното наименование на проведеното обучение,

— професионален опит — посочва се местоработата, заемана длъжност, период на заемане заедно с описание на неговите функции,

— специфичен опит — наименование на обекта и възложителя; дейностите, включени в обхвата на реализирания обект на строителство, функциите и задълженията, изпълнявани от предложения специалист.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване:

При сключване на договора възложителят изисква представянето на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, с посочване на професионалната компетентност на лицата съобразно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Преди сключването на договора по отношение на експертите от техническия екип, които са чуждестранни лица, следва да е налице признаване на съответната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации (в случай че е приложимо).

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.

За „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ се приемат строителни дейности (изпълнени на 1 или няколко обекта), свързани с изграждане или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и канализационна техническа инфраструктура, изпълнени в урбанизирана територия и с минимална дължина на изпълнените мрежи, както следва: водоснабдителна мрежа минимум 8 000 линейни метра и канализационна мрежа минимум 17 000 линейни метра.

2. Участникът следва да разполага с минимален технически екип за изпълнение на поръчката, както следва:

2.1. Технически ръководител:

Образование и квалификация: висше образование с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или лице със средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“, а за чуждестранните лица — еквивалентно образование и квалификация, когато са придобити в чужбина.

Общ професионален опит: минимум 5 (пет) години професионален опит като технически ръководител.

Специфичен професионален опит: опит като технически ръководител при изпълнението на минимум 1 обект за изграждане или рехабилитация и/или реконструкция, и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура в урбанизирана територия.

2.2. Инженер ВиК:

Образование и квалификация: висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“, „Водно строителство“ или еквивалентна.

Общ професионален опит: минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността.

Специфичен професионален опит: опит като технически ръководител или като лице, осъществяващо специализирано техническо ръководство на отделни СМР при изпълнението на минимум 1 обект за изграждане или рехабилитация и/или реконструкция, и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура в урбанизирана територия.

2.3. Специалист „Контрол на качеството“:

Квалификация: наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно.

Общ професионален опит: минимум 2 (две) години опит като специалист/експерт по контрол на качеството в областта на строителството.

2.4. Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“:

Квалификация: наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалентно.

Общ професионален опит: минимум 2 (две) години опит като длъжностно лице по здраве и безопасност.

Важно: По отношение на техническия екип за изпълнение на СМР участниците трябва да предлагат различни лица за минимално изискуемите позиции.

Под „еквивалентно образование“ следва да се разбира специалност, получена в местно или чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.6.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.

Забележка: На етап подаване на офертата чуждестранните лица следва да притежават съответната професионална компетентност съгласно националното им законодателство, която да обуславя признаването на съответната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК).

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП се отнася до лицето, извършващо строителство (строител), който не трябва да е лишен от правото да упражнява строителна дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието.

Други специфични национални основания за отстраняване са:

— осъждания за престъпления по чл.194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК,

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ,

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ,

— наличие на свързаност по см. на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП м/у участници в конкретната процедура,

— обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,

— обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Участникът, определен за изпълнител на настоящата поръчка, представя посочените по-долу гаранции за обезпечаване изпълнението на договора и на предоставените по него средства, както следва:

1. гаранция за изпълнение на договора;

2. гаранция за авансово плащане;

3. гаранция за технологично оборудване и материали.

Изискванията към отделните видове гаранции по договора, касаещи индивидуалния размер на отделните гаранции, начините на представяне, условията за освобождаване и задържане, са подробно описани в общите и особени условия на раздел 8 „Видове гаранции. Условия и размер“ от документацията за обществена поръчка.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Финансирането ще се осигури по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-2/BG16M1OP002-1.014-0001-С01 от 13.2.2019 г., сключен по процедура BG161М1OP002-1.014 „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на ВиК ЕООД — Смолян“ на ОПОС 2014—2020 г.

Плащанията по договора с изпълнителя ще се извършват съгласно специалните и общи условия на договора, както и приложението към офертата, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в 1 обединение.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подаде самостоятелна оферта.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Изискванията относно изпълнението на поръчката се съдържат в техническата спецификация и проекта на договор — специфичните условия и общите условия – договорни условия за строителство за строителни и инженерни обекти, проектирани от възложителя,Международна федерация на инженерите-консултанти (FIDIC).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/06/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

гр. Смолян, ул. „П. Р. Славейков“ № 2, административна сграда, ет. 2, кабинет на зам.-управител

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

На публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

При участие на обединение, което не е самостоятелно ЮЛ, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната общ. поръчка:

— правата и задълженията на участниците в обединението,

— уговаряне на солидарна отговорност на лицата — участници в обединението, за задълженията по договора за обществена поръчка,

— дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП — уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019