Leveringen - 194117-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

België-Antwerpen: Installatie van tanks

2019/S 081-194117

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Havenbedrijf Antwerpen
HA
Zaha Hadidplein 1
Antwerpen
2030
België
E-mail: procurement@portofantwerp.com
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.portofantwerp.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/8060/B3/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Procurement
FI/PR
Zaha Hadidplein 1
Antwerpen
2030
België
E-mail: procurement@portofantwerp.com
NUTS-code: BE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.portofantwerp.com

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Het leveren en plaatsen van zout-en pekelsilo's binnen het Antwerpse Havengebied

Referentienummer: B10719
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51810000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haven van Antwerpen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht omvat het leveren en gebruiksklaar installeren van 13 pekelsilo’s van 30 000 liter. Op volgende plaatsen dienen deze installaties geplaatst te worden:

Installatie Linker- of Rechteroever Locatie

— 1 Pekelsilo 30 000 liter Linkeroever Schoorhavenweg, nabij kruispunt Hazopweg net voor spoorwegovergang

— 1 Pekelsilo 30 000 liter Linkeroever Kieldrechtsluis – thv parking dienstgebouw

— 3 Pekelsilo’s 30 000 liter Linkeroever Ketenislaan 1 – zoutloods AMT

— 1 Pekelsilo 30 000 liter Linkeroever Keetberglaan – thv rond punt Nieuwe Weg in berm aan buitenzijde rond punt kant E34

— 1 Pekelsilo 30 000 liter Rechteroever Scheldelaan – hoek Polderdijkweg

— 1 Pekelsilo 30 000 liter Rechteroever Sluiscomplex Van Cauwelaertsluis - Boudewijnsluis

— 1 Pekelsilo 30 000 liter Rechteroever Scheldelaan thv brandweer Lillo

— 1 Pekelsilo 30 000 liter Rechteroever Sluiscomplex Zandvlietsluis – Berendrechtsluis op parking

— 1 Pekelsilo 30 000 liter Rechteroever Noordlandbrug

— 1 Pekelsilo 30 000 liter Rechteroever K608 (Blauwhoefstraat)- 1 Pekelsilo 30 000 liter Rechteroever Thorntonroad (thv datacenter Havenbedrijf)

De pekelsilo’s dienen uitgerust te worden met een automatische peildetectie, welke vanop afstand kan opgevolgd worden, zodoende de levering automatisch kan doorgegeven worden aan de pekelleverancier of kan deze de pekelniveaus in iedere silo autonoom opvolgen via een webapplicatie.

De leverancier van de zout- en pekelsilo’s dient gedurende 5 jaar het onderhoud van de installaties en hun toebehoren (zowel elektrisch, mechanisch en softwarematig) te verzorgen.

Volgende zaken maken geen deel uit van de opdracht en worden door het Havenbedrijf voorafgaandelijk de plaatsing uitgevoerd en/of door hen ten laste genomen:

• Funderingen en verhardingen tbv de plaatsing van deze installaties.

• Eventuele nodige vergunningen

• Het vervangen van onderdelen ten gevolge van gebruiksslijtage tijdens de onderhoudsperiode

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 365
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Niet gespecifieerd

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De kandidaat toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De kandidaat moet minstens 3 referenties voorleggen van door hem uitgevoerde opdrachten van gelijkaardige omvang van pekelsilo’s met een volume 30 000 liter van de afgelopen 5 jaar.

Tevens staaft de inschrijver zijn bekwaamheid en betrouwbaarheid inzake de onderhoudstaken met attesten van goede uitvoering (met vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon).

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

-

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

* Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

— Ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal,

— Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer',

— Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken',

— Selecteer uw land en klik op 'Volgende',

— Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting',

— In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?'

— Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.

* Wijze van indienen – e-procurement

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.

Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!

De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.

De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be.

Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.

Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.

Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.

U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen.

Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
België
Telefoon: +32 22349611
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
België
Telefoon: +32 22349611
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019