Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 194125-2019

25/04/2019    S81

Griekenland-Livadeia: Telemetrisch bewakingssysteem

2019/S 081-194125

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: D.E.Y.A. Libadeias
Postadres: Dimarchoy G. Perganta 4
Plaats: Libadeia
NUTS-code: EL641 Βοιωτία
Postcode: 321 31
Land: Griekenland
Contactpersoon: Christos Mpimis
E-mail: deyalbim@otenet.gr
Telefoon: +30 2261026401
Fax: +30 2261027770
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deyalivadias.gr
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος - τηλεχειρισμός), στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού των Δ.Ε. τού Δήμου Λιβαδειάς.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32441100 Telemetrisch bewakingssysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 897 714.93 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32441200 Telemetrie- en controle-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL641 Βοιωτία
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 897 714.93 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 34
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019