Leveringen - 194125-2019

25/04/2019    S81

Griekenland-Livadeia: Telemetrisch bewakingssysteem

2019/S 081-194125

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: D.E.Y.A. Libadeias
Postadres: Dimarchoy G. Perganta 4
Plaats: Libadeia
NUTS-code: EL641 Βοιωτία
Postcode: 321 31
Land: Griekenland
Contactpersoon: Christos Mpimis
E-mail: deyalbim@otenet.gr
Telefoon: +30 2261026401
Fax: +30 2261027770
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deyalivadias.gr
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος - τηλεχειρισμός), στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού των Δ.Ε. τού Δήμου Λιβαδειάς.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32441100 Telemetrisch bewakingssysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 897 714.93 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32441200 Telemetrie- en controle-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL641 Βοιωτία
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 897 714.93 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 34
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019