Leveringen - 194130-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Amsterdam: Bouwen van een warmteoverdrachtstation

2019/S 081-194130

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Vattenfall N.V.
Postbus 41920
Amsterdam
1009 DC
Nederland
Contactpersoon: G.J. Hazeleger
Telefoon: +31 654387502
E-mail: gert.jan.hazeleger@vattenfall.com
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vattenfall.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ombouw regelkamers Westpoort & Buitenveldert, fase 1 Westpoort Warmte, leveringen

Referentienummer: PH18014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232142
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

In de verzorgingsgebieden van Westpoort Warmte en Buitenveldert wordt het aldaar aanwezige warmtenet geschikt gemaakt voor drukklasse PN25, momenteel is dit PN16. Onderdeel hiervan is dat in totaal ongeveer 180 regelkamers omgebouwd worden. Onderhavige aanbesteding betreft fase 1 van dit project, Westpoort Warmte, en beslaat de ombouw van 53 regelkamers en daarmee de levering van 53 Indirecte Warmte Afleverstations (IWAS), variërend in een vijftal verschillende typen, gebaseerd op het vermogen, ten behoeve van betreffende regelkamers. Fase 1 zal in 2019 ten uitvoer gebracht worden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering IWAS type I en II

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42511100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In de verzorgingsgebieden van Westpoort Warmte en Buitenveldert wordt het aldaar aanwezige warmtenet geschikt gemaakt voor drukklasse PN25, momenteel is dit PN16. Onderdeel hiervan is dat in totaal ongeveer 180 regelkamers omgebouwd worden. Onderhavige aanbesteding betreft fase 1 van dit project, Westpoort Warmte, en beslaat de ombouw van 53 regelkamers en daarmee de levering van 53 Indirecte Warmte Afleverstations (IWAS), variërend in een vijftal verschillende typen, gebaseerd op het vermogen, ten behoeve van betreffende regelkamers. Fase 1 zal in 2019 ten uitvoer gebracht worden.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering IWAS type III

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42511100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In de verzorgingsgebieden van Westpoort Warmte en Buitenveldert wordt het aldaar aanwezige warmtenet geschikt gemaakt voor drukklasse PN25, momenteel is dit PN16. Onderdeel hiervan is dat in totaal ongeveer 180 regelkamers omgebouwd worden. Onderhavige aanbesteding betreft fase 1 van dit project, Westpoort Warmte, en beslaat de ombouw van 53 regelkamers en daarmee de levering van 53 Indirecte Warmte Afleverstations (IWAS), variërend in een vijftal verschillende typen, gebaseerd op het vermogen, ten behoeve van betreffende regelkamers. Fase 1 zal in 2019 ten uitvoer gebracht worden.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering IWAS type IV en V

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42511100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In de verzorgingsgebieden van Westpoort Warmte en Buitenveldert wordt het aldaar aanwezige warmtenet geschikt gemaakt voor drukklasse PN25, momenteel is dit PN16. Onderdeel hiervan is dat in totaal ongeveer 180 regelkamers omgebouwd worden. Onderhavige aanbesteding betreft fase 1 van dit project, Westpoort Warmte, en beslaat de ombouw van 53 regelkamers en daarmee de levering van 53 Indirecte Warmte Afleverstations (IWAS), variërend in een vijftal verschillende typen, gebaseerd op het vermogen, ten behoeve van betreffende regelkamers. Fase 1 zal in 2019 ten uitvoer gebracht worden.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-452770
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging
De aanbestedende instantie zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Levering IWAS type I en II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fortes Import Installatie Agenturen B.V.
Houten
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Levering IWAS type III

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Scheer & Foppen Installatietechniek B.V.
Harderwijk
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Levering IWAS type IV en V

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Scheer & Foppen Installatietechniek B.V.
Harderwijk
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Amsterdam
Parnassusweg 220
Amsterdam
Nederland
Telefoon: +31 205412111
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019