Leveringen - 194135-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Putinterventie-uitrusting

2019/S 081-194135

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
OMV Petrom S.A.
RO 1590082
Str. Coralilor nr. 22, sector 1
Bucureşti
013329
Roemenië
Contactpersoon: Catrinel Durbac
Telefoon: +40 372160009
E-mail: catrinel.durbac@petrom.com
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.petrom.com

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Winning van gas en aardolie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Unitate pentru operații de împachetare nisip montată pe autovehicul incluzând echipamente auxiliare și prestarea serviciilor aferente de mentenanță și reparații

Referentienummer: 1590082_2018_RFX 0001528
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43121400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru pentru furnizarea unei unitati pentru operatii de impachetare nisip montata pe autovehicul incluzand echipamente auxiliare si prestarea serviciilor aferente de mentenanta si reparatii.

In masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevederilor art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Laagste offerte: 2 147 799.32 EUR / Hoogste offerte: 2 147 799.32 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO
Voornaamste plaats van uitvoering:

ROMANIA – Locatii OMV Petrom.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare „Unitate pentru operatii de impachetare nisip montata pe autovehicul incluzand echipamente auxiliare si prestarea serviciilor aferente de mentenanta si reparatii”.

Se estimeaza ca pe durata de valabilitate a acordului-cadru sa fie atribuite un numar de minim 1 contract subsecvent pe an, incepand cu data intrarii in vigoare a acordului-cadru.

Primul contract subsecvent se estimeaza a fi atribuit in primele 3 luni de la data semnarii acordului cadru

Cantitatile estimate de produse/servicii aferente acordului-cadru, respectiv cantitatile ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru sunt prezentate in Anexa 1 la Instructiuni pentru ofertanti (Fisa de Date).

Valoarea estimata min./max. per acord-cadru:

Lot 1: VEmin = 965 500,00 EUR, VEmax = 2 221 000,00 EUR.

Valoarea estimata min/max per contract subsecvent:

Lot 1: VEmin = 28 100,00 EUR, VEmax = 870 250,00 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: Concept actionare Pompa hidraulica; are o pondere de 3 % si un punctaj maxim de 3 puncte / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: Performata de descarcare litru @ bar; cerinta minima caiet de sarcini: performata de descarcare litru @ bar este de minim: - 900 l @ 100 bar; - 600 l [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: Rata minima de descarcare pentru pompa Triplex; cerinta minima caiet de Sarcini: Rata minima de descarcare pentru pompa Triplex este de 0,80 m³/min. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: Presiune de refulare la 4 bar; cerinta minima caiet de sarcini: presiunea de refulare la 4 bar este de minimum 0,9 m³/min. are o pondere de 3 % si un punctaj maxim de 3 puncte / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: Capacitatea de alimentare cu nisip de cuart; cerinta minima caiet de sarcini: Capacitatea de alimentare cu nisip de cuart este de minimum 300 kg/m [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: Schema configuratiei tractiunii sasiu; cerinta minima caiet de sarcini: sasiul are minimum 4 Axles 8x4 driven (direkt + hydr.) are o pondere de 3 % si un punctaj maxim de 3 puncte / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: Garda la sol a autosasiului (in conditii de operare); cerinta minima caiet de sarcini: Inaltimea maxima a garzii la sol in conditiile in care pe un [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: Greutatea de incarcare pe o singura osie: cerinta minima caiet de sarcini: maximum 10 t are o pondere de 3 % si un punctaj maxim de 3 puncte. / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: Greutatea unității în funcțiune: cerinta minima caiet de sarcini: maximum 32 000 kg are o pondere de 3 % si un punctaj maxim de 3 puncte. / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica: Timpul de livrare: cerinta minima caiet de sarcini: maximum 300 zile are o pondere de 3 % si un punctaj de 3 puncte. / Weging: 3
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 99006933
Benaming:

Unități pentru operații de împachetare nisip incluzând echipamente auxiliare și servicii aferente de mentenanță și reparații

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GOES GmbH
DE252562054
Strada 29392 Munchener Strasse, nr. 32
NA
Roemenië
Telefoon: +49 0514198950
E-mail: o.schrader@katt-gmbh.com
NUTS-code: DEB3E
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 221 000.00 EUR
Laagste offerte: 2 147 799.32 EUR / Hoogste offerte: 2 147 799.32 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
OMV Petrom S.A. — Departament Achiziții și Guvernanță Petrom
Str. Coralilor nr. 22, sector 1 („Petrom City”)
București
013329
Roemenië
Telefoon: +40 372160009
E-mail: catrinel.durbac@petrom.com

Internetadres: www.petrom.com

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019