Leveringen - 194138-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Vratsa: Motorolie

2019/S 081-194138

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Toplofikatsiya — Vratsa“ EAD
Nationaal identificatienummer: 106006256
Postadres: ul. „Maksim Gorki“ No. 9
Plaats: Vratsa
NUTS-code: BG313
Postcode: 3000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Plamen Asparuhov
E-mail: toplo_vr@m-real.net
Telefoon: +359 92661822
Fax: +359 92668318

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.toplo-vr.com/

Adres van het kopersprofiel: https://toplo-vr.com/getting-started/sample-data-articles/profil-na-kupuvacha

I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на моторно масло тип Mobil Pegasus или еквивалент, доказан със сравнителна таблица на физико-химичен състав

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 70 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG313

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 840
Benaming:

Доставка на моторно масло тип Mobil Pegasus 705 или еквивалент, доказан със сравнителна таблица на физико-химичен състав

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Омникар БГ“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 115816882
Postadres: ул. „Карловско шосе“ № 42, община „Марица“, област Пловдив
Plaats: с. Труд
NUTS-code: BG421
Postcode: 4199
Land: Bulgarije
E-mail: office@omnikar.bg
Telefoon: +359 32946946
Fax: +359 32946945

Internetadres: www.omnikar.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019