Leveringen - 194139-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Bulgarije-Mednikarovo: Ringen, zegels, band, stokken en voegspeciepakkers

2019/S 081-194139

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„KonturGlobal Maritsa Iztok 3“ AD
130020522
Obl. Stara Zagora
s. Mednikarovo
6294
Bulgarije
Contactpersoon: Valentina Maneva
Telefoon: +359 42663616
E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Fax: +359 42663610
NUTS-code: BG344

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.contourglobal.com

Adres van het kopersprofiel: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура

Referentienummer: 45-7-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44425000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 93 500.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44425000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Графитни пръстени на салников пакет

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44425000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 015-024493

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 55
Perceel nr.: 1.2.
Benaming:

Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Авко“ АД
117001136
ул. „Маестро Кънев“ № 78
Русе
7000
Bulgarije
Telefoon: +359 82884567
E-mail: mariana@avko.bg
Fax: +359 82884550
NUTS-code: BG323

Internetadres: www.avko.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 93 500.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019