Leveringen - 194139-2019

25/04/2019    S81

Bulgarije-Mednikarovo: Ringen, zegels, band, stokken en voegspeciepakkers

2019/S 081-194139

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „KonturGlobal Maritsa Iztok 3“ AD
Nationaal identificatienummer: 130020522
Postadres: Obl. Stara Zagora
Plaats: s. Mednikarovo
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Postcode: 6294
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Valentina Maneva
E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Telefoon: +359 42663616
Fax: +359 42663610

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.contourglobal.com

Adres van het kopersprofiel: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура

Referentienummer: 45-7-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44425000 Ringen, zegels, band, stokken en voegspeciepakkers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 93 500.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44425000 Ringen, zegels, band, stokken en voegspeciepakkers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Графитни пръстени на салников пакет

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44425000 Ringen, zegels, band, stokken en voegspeciepakkers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 015-024493

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 55
Perceel nr.: 1.2.
Benaming:

Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Авко“ АД
Nationaal identificatienummer: 117001136
Postadres: ул. „Маестро Кънев“ № 78
Plaats: Русе
NUTS-code: BG323 Русе
Postcode: 7000
Land: Bulgarije
E-mail: mariana@avko.bg
Telefoon: +359 82884567
Fax: +359 82884550

Internetadres: www.avko.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 93 500.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019