Leveringen - 194140-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Bulgarije-Mednikarovo: Staal

2019/S 081-194140

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„KonturGlobal Maritsa Iztok 3“ AD
130020522
Obl. Stara Zagora
s. Mednikarovo
6294
Bulgarije
Contactpersoon: Valentina Maneva
Telefoon: +359 42663616
E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Fax: +359 42663610
NUTS-code: BG344

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.contourglobal.com

Adres van het kopersprofiel: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на метални изделия от износоустойчива твърдосплавна стомана съгласно техническа спецификация

Referentienummer: 29-6-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14622000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на метални изделия от износоустойчива твърдосплавна стомана съгласно техническа спецификация

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на резервни части, изработени от наварени плочи (бронирани)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14622000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на метални изделия от износоустойчива твърдосплавна стомана съгласно техническа спецификация

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на работни лопатки, изработени от наварени плочи (бронирани)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14622000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на метални изделия от износоустойчива твърдосплавна стомана съгласно техническа спецификация

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 021-035881
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 24
Perceel nr.: 1,2
Benaming:

Доставка на метални изделия от износоустойчива твърдосплавна стомана съгласно техническа спецификация

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Сезар Трейд“ ЕООД
202265622
ул. „Пружинна“ № 3
Стара Загора
6000
Bulgarije
Telefoon: +359 42646888
E-mail: sales@sezarweld.com
Fax: +359 42646888
NUTS-code: BG344

Internetadres: www.sezarweld.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 790 200.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Част 6, глава 27, чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019