Leveringen - 194142-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Athene: Grondverzet- en graafmachines, en bijbehorende onderdelen

2019/S 081-194142

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy A.E.
ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΠ
Stoyrnari 55
Athina
104 32
Griekenland
Contactpersoon: Eleni Matiatoy
Telefoon: +30 2105270805
E-mail: E.MATIATOU@DEI.COM.GR
Fax: +30 2105232597
NUTS-code: EL30

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://WWW.DEI.GR

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Υδραυλικοί εκσκαφείς μετωπικού κάδου (shovel), για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

Referentienummer: 600810
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια ενός (1) υδραυλικού εκσκαφέα μετωπικού κάδου (shovel), με κάδο χωρητικότητας 20 - 22 m3 και ενός (1) υδραυλικού εκσκαφέα μετωπικού κάδου (shovel), με κάδο χωρητικότητας 15 m3, για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, μαζί με παρελκόμενα, βιβλία, ανταλλακτικά και εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές (τεύχος 5).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL531
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΕΛΛΑΔΑ, Βόρεια ΕΛΛΑΔΑ, Δυτική Μακεδονία, Κοζάνη.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια ενός (1) υδραυλικού εκσκαφέα μετωπικού κάδου (shovel), με κάδο χωρητικότητας 20 - 22 m3 και ενός (1) υδραυλικού εκσκαφέα μετωπικού κάδου (shovel), με κάδο χωρητικότητας 15 m3, για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, μαζί με παρελκόμενα, βιβλία, ανταλλακτικά και εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές (τεύχος 5).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Με το συμπλήρωμα Νο 3 της διακήρυξης ΔΥΠ-600810, ματαιώνεται ο διαγωνισμός για την προμήθεια των 2 υδραυλικών εκσκαφέων μετωπικού κλάδου shovel, για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 236-540078
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Υδραυλικοί εκσκαφείς μετωπικού κάδου (shovel), για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Με το συμπλήρωμα Νο 3 της διακήρυξης ΔΥΠ-600810, ματαιώνεται ο διαγωνισμός για την προμήθεια των 2 υδραυλικών εκσκαφέων μετωπικού κλάδου shovel, για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Στουρνάρη 55
Αθήνα
182 33
Griekenland
Telefoon: +30 2132141241
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Θηβών 196 - 198
Αθήνα
182 33
Griekenland
Telefoon: +30 2132141241
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Για τις διαφορές που αναφύονται, καθ’ όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, μεταξύ της Δ.Ε.Η. ως αναθέτοντος φορέα και των οικονομικών φορέων, ισχύουν οι διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Δ.Ε.Η. Α.Ε. - Δ.Υ.Π.
Στουρνάρη 55
Αθήνα
104 32
Griekenland
Telefoon: +30 2105270805
Fax: +30 2105232597
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019