Leveringen - 194143-2019

25/04/2019    S81

Italië-Turijn: Generatoraggregaten

2019/S 081-194143

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
Postadres: Corso XI Febbraio 14
Plaats: Torino
NUTS-code: ITC11 Torino
Postcode: 10152
Land: Italië
E-mail: info@smatorino.it
Telefoon: +39 0114645111
Fax: +39 0114365575

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.smatorino.it

Adres van het kopersprofiel: www.smatorino.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di gruppi elettrogeni stazionari e mobili (rif. APP_86/2018)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31122000 Generatoraggregaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di gruppi elettrogeni stazionari e mobili.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 899 216.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
Voornaamste plaats van uitvoering:

Città Metropolitana di Torino

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

L’appalto concerne la fornitura di n. 74 gruppi elettrogeni stazionari e n. 10 gruppi elettrogeni mobili di diverse taglie.

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente: 7704794525

Responsabile del procedimento: Ing. Marco Acri.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 228-522703
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Fornitura di gruppi elettrogeni stazionari e mobili (rif. APP_86/2018)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: O.C.R.E.M. S.r.l.
Postadres: Piazza delle Industrie 8
Plaats: Fossombrone
NUTS-code: ITI31 Pesaro e Urbino
Postcode: 61034
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 398 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 899 216.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
Postadres: Corso Stati Uniti 45
Plaats: Torino
Postcode: 10129
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Non ricorre il caso
Plaats: Non ricorre il caso
Land: Italië
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019