Leveringen - 194143-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Turijn: Generatoraggregaten

2019/S 081-194143

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
Corso XI Febbraio 14
Torino
10152
Italië
Telefoon: +39 0114645111
E-mail: info@smatorino.it
Fax: +39 0114365575
NUTS-code: ITC11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.smatorino.it

Adres van het kopersprofiel: www.smatorino.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di gruppi elettrogeni stazionari e mobili (rif. APP_86/2018)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31122000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di gruppi elettrogeni stazionari e mobili.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 899 216.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Città Metropolitana di Torino

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

L’appalto concerne la fornitura di n. 74 gruppi elettrogeni stazionari e n. 10 gruppi elettrogeni mobili di diverse taglie.

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente: 7704794525

Responsabile del procedimento: Ing. Marco Acri.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 228-522703
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Fornitura di gruppi elettrogeni stazionari e mobili (rif. APP_86/2018)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
O.C.R.E.M. S.r.l.
Piazza delle Industrie 8
Fossombrone
61034
Italië
NUTS-code: ITI31
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 398 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 899 216.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
Corso Stati Uniti 45
Torino
10129
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Non ricorre il caso
Non ricorre il caso
Italië
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019