Leveringen - 194143-2019

25/04/2019    S81

Italië-Turijn: Generatoraggregaten

2019/S 081-194143

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
Postadres: Corso XI Febbraio 14
Plaats: Torino
NUTS-code: ITC11 Torino
Postcode: 10152
Land: Italië
E-mail: info@smatorino.it
Telefoon: +39 0114645111
Fax: +39 0114365575

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.smatorino.it

Adres van het kopersprofiel: www.smatorino.it

I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di gruppi elettrogeni stazionari e mobili (rif. APP_86/2018)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31122000 Generatoraggregaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 899 216.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 228-522703

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Fornitura di gruppi elettrogeni stazionari e mobili (rif. APP_86/2018)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: O.C.R.E.M. S.r.l.
Postadres: Piazza delle Industrie 8
Plaats: Fossombrone
NUTS-code: ITI31 Pesaro e Urbino
Postcode: 61034
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 398 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 899 216.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019