Leveringen - 194145-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Veliko Tarnovo: Elektriciteit

2019/S 081-194145

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„Vodosnabdyavane i kanalizatsiya Yovkovtsi“ OOD
104055066
ul. „P. K. Yavorov“ No. 30
Veliko Tarnovo
5000
Bulgarije
Contactpersoon: Diana Dzhongova
Telefoon: +359 62622091/ +359 62618131
E-mail: op@vik-vt.com
Fax: +359 62639853/ +359 62618131
NUTS-code: BG321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vik-vt.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.vik-vt.com/?mod=procedures_for_zop&show=60

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка предвижда доставка, осъществена чрез покупка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група с място на изпълнение до 5 бр. обекти (7 бр. измервателни точки) за средно напрежение (СрН) и 145 бр. обекти (145 бр. точки на мерене) за ниско напрежение (НН) на „В и К Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за обезпечаване стопанската дейност на дружеството, съгласно условията на възложителя, подробно описани в обявлението и документацията за участие. В техническата спецификация, приложена към документацията за участие, подробно са описани обектите, общият разход и месечното потребление на електроенергия за 12 календарни месеца за всички обособени обекти на „В и К Йовковци“ ООД, както и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката.

Срок за изпълнение на поръчката — 1 (една) календарна година, считано от датата на регистрация на първия регистриран график.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията, обслужвана от „В и К Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка предвижда доставка, осъществена чрез покупка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група, с място на изпълнение до 5 бр. обекти (7 бр. измервателни точки) за средно напрежение (СрН) и 145 бр. обекти (145 бр. точки на мерене) за ниско напрежение (НН) на „В и К Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за обезпечаване стопанската дейност на дружеството.

Прогнозно количество за срока на договора:

Общ разход на активна електрическа енергия за срока на договора — 30 350 MWh, в т.ч.:

1) разход на активна електрическа енергия за 1-годишен период — 19 500 MWh;

2) разход на активна електрическа енергия, свързан с „опция за допълнителни доставки“ — 1 100 MWh;

3) разход на активна електрическа енергия, свързан с подновяване, в случай на несключване на нов договор по реда на ЗОП след изтичане срока на действащия договор — 9 750 MWh.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Опцията е за допълване/промяна на списъци № 1 и 2 от техническата спецификация във връзка с присъединяване на нови обекти.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Обемът на активната електрическа енергия, свързан с подновяване, в случай на несключване на нов договор по реда на ЗОП след изтичане срока на действащия договор е 9 750 MWh, включен в прогнозното количество на поръчката.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 010-020084
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОП-3
Benaming:

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД
201208860
район „Връбница“, индустриална зона „Орион“, ул. 3020 № 34, ет. 4
София
1360
Bulgarije
Telefoon: +359 28904267
E-mail: p.pavlov@grandenergy.net
Fax: +359 28904251
NUTS-code: BG412
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 731 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 057 155.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В съответствие с нормативните разпоредби на чл. 197, ал. 1, т. 7 и чл. 198, ал. 1, т. 3 от ЗОП жалба може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019