Leveringen - 194145-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Veliko Tarnovo: Elektriciteit

2019/S 081-194145

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„Vodosnabdyavane i kanalizatsiya Yovkovtsi“ OOD
104055066
ul. „P. K. Yavorov“ No. 30
Veliko Tarnovo
5000
Bulgarije
Contactpersoon: Diana Dzhongova
Telefoon: +359 62622091/ +359 62618131
E-mail: op@vik-vt.com
Fax: +359 62639853/ +359 62618131
NUTS-code: BG321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vik-vt.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.vik-vt.com/?mod=procedures_for_zop&show=60

I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG32

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 010-020084

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОП-3
Benaming:

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД
201208860
район „Връбница“, индустриална зона „Орион“, ул. 3020 № 34, ет. 4
София
1360
Bulgarije
Telefoon: +359 28904267
E-mail: p.pavlov@grandenergy.net
Fax: +359 28904251
NUTS-code: BG412
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 731 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 057 155.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019