Leveringen - 194146-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Kranj: Dieselbrandstof

2019/S 081-194146

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5097053000
Postadres: Ulica Mirka Vadnova 8
Plaats: Kranj
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 4000
Land: Slovenië
Contactpersoon: tajništvo
E-mail: meta.gorican@alpetour.si
Telefoon: +386 42013120
Fax: +386 42013101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.alpetour.si

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d.
Nationaal identificatienummer: 5263433000
Postadres: Meljska cesta 97
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Meta Goričan
E-mail: meta.gorican@alpetour.si
Telefoon: +386 42013120
Fax: +386 42013101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://arriva.si/naslovna/arriva-slovenija/druzbe-skupine-arriva-slovenija/arriva-stajerska/

Adres van het kopersprofiel: http://arriva.si/naslovna/arriva-slovenija/druzbe-skupine-arriva-slovenija/arriva-stajerska/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5352657000
Postadres: Kolodvorska cesta 11
Plaats: Koper - Capodistria
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 6000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Meta Goričan
E-mail: meta.gorican@alpetour.si
Telefoon: +386 42013120
Fax: +386 42013101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://arriva.si/naslovna/arriva-slovenija/druzbe-skupine-arriva-slovenija/arriva-dolenjska-primorska/

Adres van het kopersprofiel: http://arriva.si/naslovna/arriva-slovenija/druzbe-skupine-arriva-slovenija/arriva-dolenjska-primorska/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Arriva Kam-Bus, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5544378000
Postadres: Perovo 30
Plaats: Kamnik
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1241
Land: Slovenië
Contactpersoon: Meta Goričan
E-mail: meta.gorican@alpetour.si
Telefoon: +386 42013120
Fax: +386 42013101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kam-bus.si/

Adres van het kopersprofiel: http://www.kam-bus.si/

I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava goriva

Referentienummer: JN 2017/02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200 Dieselbrandstof
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 15 040 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bencinski servisi

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Interna pretakalaišča (Maribor, Jesenice)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Interno pretakališče v Kranju

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 139-286305

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN2017/02
Perceel nr.: 1
Benaming:

Bencinski servisi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5025796000
Postadres: Dunajska cesta 50
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OMV Slovenija, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5540739000
Postadres: Ulica 15.maja 19
Plaats: Koper - Capodistria
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 6000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 292 893.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 292 893.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN2017/02
Perceel nr.: 2
Benaming:

Interna pretakalaišča (Maribor, Jesenice)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5025796000
Postadres: Dunajska cesta 50
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 830 990.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 830 990.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN2017/02
Perceel nr.: 3
Benaming:

Interno pretakališče v Kranju

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019