Leveringen - 194147-2019

25/04/2019    S81    Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Špeciálne vozidlá

2019/S 081-194147

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00681300
Poštová adresa: Ivanská cesta 22
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 821 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Bystrík Široký
E-mail: bystrik.siroky@amplio.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.olo.sk

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.6)Hlavná činnosť
Iná činnosť: nakladanie s odpadom

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Kúpa a dodanie špeciálnych vozidiel - hákových nosičov na prepravu a obsluhu veľkokapacitných kontajnerov (VKK) a veľkých zberových vozidiel na BRKO a ZKO

Referenčné číslo: VO/05,06/2018N
II.1.2)Hlavný kód CPV
34114000 Špeciálne vozidlá
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy (zmlúv) na dodávku špeciálnych nákladných automobilov na prepravu a obsluhu veľkokapacitných kontajnerov(VKK), zberných vozidiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) a zberné vozidlo komunálneho odpadu (ZKO)

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy (zmlúv) na dodávku špeciálnych nákladných automobilov na prepravu a obsluhu veľkokapacitných kontajnerov(VKK), zberných vozidiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) a zberné vozidlo komunálneho odpadu (ZKO)

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 108-246851
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme pravidelného informatívneho oznámenia
Obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného pravidelného informatívneho oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/04/2019