Leveringen - 194151-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Lampen en lamparmaturen

2019/S 081-194151

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_96175725
Postadres: Csepeli átjáró 1–3.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1203
Land: Hongarije
Contactpersoon: Pap Zoltán
E-mail: bdk@bdk.hu
Telefoon: +36 12384111
Fax: +36 12384323

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bdk.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pesti alsó rakpart LED rekonstrukció

Referentienummer: EKR000769442018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31520000 Lampen en lamparmaturen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Pesti alsó rakpart Jászai Mari tér és Kossuth Lajos tér közötti szakasz közvilágításának LED-es rekonstrukciója 2018-2019”

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 4 101 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31520000 Lampen en lamparmaturen
31712341 Lichtdioden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajánlatkérő a Pesti alsó rakpart Jászai Mari tér és Kossuth Lajos tér közötti szakaszán innovatív LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótestekkel világításkorszerűsítést kíván megvalósítani a jelenlegi lámpatestek cseréjével.

A közbeszerzési eljárás ezen konkrét helyszínen történő világításkorszerűsítés megvalósítása céljából kerül kiírásra.

Alapmennyiség: 27 db

A világítótesteket DALI protokoll szerint szabályozható fényáramú driverrel kell szállítani. Ajánlatkérő ezzel biztosít lehetőséget arra, hogy a jövőben ezekre a világítótestekre telemenedzsment rendszert (vezérlés, hibajelzés céljából), valamint a kisebb forgalmú időszakban (például 23 h - 4 h között i időben) fényáram szabályozást lehessen telepíteni, illetve műszakilag biztosítva legyen az okos város funkciókhoz történő csatlakozás. Ezt a célt szolgálja az útvilágítási világítótestekben a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott csatlakozó (Nema 7 pin socket) előírása.

Ajánlattevő feladatát képezi az ajánlatkérői előírásoknak megfelelő, valamennyi műszaki paraméterrel rendelkező LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest adásvétele/szállítása.

A megfelelő ajánlattétel érdekében az Ajánlattevőknek az Ajánlatkérő által meghatározott mintaterületekre világítási megoldást kell készíteniük az ajánlattétel során („világítási számítások”). A világítási számítások elkészítéséhez szükséges rajzot és műszaki követelményeket - beleértve a mintaterületekre vonatkozó világítási osztályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. A világítási számításokat az MSZ EN 13201-2:2016 és MSZ EN 13201-3:2016 szabványok előírásai szerint kell elvégezni Dialux vagy Relux programmal.

A világítástervezés kidolgozása és a LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótestek megajánlása során az oszlopgeometriai adatok (fénypontmagasság, osztás, útszélesség) pontos, valóságnak megfelelő meghatározása Ajánlattevő feladata.

A teljesítés során a megajánlott és leszállított világítótestek felszereléséről az Ajánlatkérő gondoskodik, azonban Ajánlattevőnek biztosítania kell műszaki szakértő jelenlétét, aki irányítja a világítótestek felszerelését és helyes beállítását.

Ajánlattevő feladatát képezi az Ajánlatkérői előírásoknak megfelelő, valamennyi előírt műszaki paraméterrel rendelkező, meghatározott darabszámú LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótest adásvétele/szállítása.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Ajánlattevők max. 1 típust, ezen belül összesen max. 3 típusváltozatot (különböző fényeloszlásút és/vagy teljesítményűt) ajánlhatnak meg.

Ajánlattevőnek a LED fényforrású, szabályozható fényáramú közvilágítási világítótesteket a az írásban történő megrendeléstől számított 30. napon kell leszállítani.

Ajánlatkérő - előzetes írásbeli jóváhagyását követően - korábbi szállítást, előteljesítést elfogadhat.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállási idő hossza világítótestre (min: 5 év, max. 14 év) / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Tervezett elszámolási összteljesítmény (W) / Weging: 40
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opciós mennyiség 2 db.

Ajánlatkérő az opcionális mennyiség megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.

Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni.

Az opcionális mennyiség csak és kizárólag az Ajánlatkérő külön megrendelése alapján szállítható le és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre. Az adott opciós tételek egységárai megegyeznek az alapmennyiség körében megajánlott ugyanazon típusváltozatú világítótest egységárával.

Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az Ajánlatkérő nem más Ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 202-460625
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Pesti alsó rakpart LED rekonstrukció

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fénysport Lux Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_42612540
Postadres: Agostyáni u. 5.
Plaats: Tata
NUTS-code: HU212 Komárom-Esztergom
Postcode: 2890
Land: Hongarije
E-mail: csaba.szecsenyi@fenysport.hu
Telefoon: +36 209464750
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 600 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 101 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Nyertes ajánlattevő neve: Fénysport Lux Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 2890 Tata, Agostyáni u. 5.

Adószáma: 12879029211

2. Érvénytelen ajánlattevő neve: TUNGSRAM-Schréder Világítási Berendezések Zártkörűen Működő Részvénytársaság TUNGSRAM-Schréder Zrt.

Székhelye: 2084 Pilisszentiván, Tópart 2.

Adószáma: 10174328213

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019