Leveringen - 194156-2019

25/04/2019    S81

Hongarije-Boedapest: Aardgas

2019/S 081-194156

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_54810576
Postadres: Könyves Kálmán körút 54–60.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1087
Land: Hongarije
Contactpersoon: Csete Tibor
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Telefoon: +36 306809438
Fax: +36 15117526

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_35803375
Postadres: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1087
Land: Hongarije
Contactpersoon: Csete Tibor
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Telefoon: +36 306809438
Fax: +36 15117526

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_93770046
Postadres: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1087
Land: Hongarije
Contactpersoon: Csete Tibor
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Telefoon: +36 306809438
Fax: +36 15117526

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MÁV FKG Felépitménykarbantartó és Gépjavitó Korlátolt Felelősségü Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_21433005
Postadres: Jászladányi Út 10
Plaats: Jászkisér
NUTS-code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postcode: 5137
Land: Hongarije
Contactpersoon: Csete Tibor
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Telefoon: +36 306809438
Fax: +36 15117526

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_90866186
Postadres: Mátyás király utca 19.
Plaats: Sopron
NUTS-code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postcode: 9400
Land: Hongarije
Contactpersoon: Csete Tibor
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Telefoon: +36 306809438
Fax: +36 15117526

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gysev.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.gysev.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Földgáz beszerzése - 20 m3/h alatt

Referentienummer: EKR000110932018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., a MÁV SZK Zrt., a MÁV FKG Kft. és a GySEV Zrt. 20 m3/h alatti kapacitású telephelyeinek földgáz ellátása szabadpiaci keretek között 1.10.2018 és 1.10.2019 közötti időszakban 4 476 538 gnm3 mennyiségben.

Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek további, a fenti alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz átvételére.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 683 965 409.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Voornaamste plaats van uitvoering:

MAGYARORSZÁG területe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., a MÁV SZK Zrt., a MÁV FKG Kft. és a GySEV Zrt. 20 m3/h alatti kapacitású telephelyeinek földgáz ellátása szabadpiaci keretek között 1.10.2018 és 1.10.2019 közötti időszakban 4 476 538 gnm3 mennyiségben.

Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek további, a fenti alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz átvételére.

A földgáz minőségének meg kell felelnie a GET VHR-ként kiadott 19/2009. (I.30.) Korm. R. 11. számú mellékletének előírásainak, a 2H jelű gázcsoportra vonatkozóan.

Ajánlatkérők jelen közbeszerzési eljárásban nem teszik lehetővé a részajánlat-tételt.

Indokolás: a nagyszámú felhasználási hely több részben történő mozgatása rendkívül erőforrás igényes, továbbá az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságuk miatt az ajánlattétel esélye tovább csökkenhetne.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérők jogosultak, de nem kötelesek további, a fenti (II.2.4) pontban szereplő) alapmennyiséghez képest + 30 % földgáz átvételére.

Az opcionális mennyiség lehívására rendelkezésre álló határidő megegyezik az alapmennyiség lehívására rendelkezésre álló határidővel. Amennyiben az alapmennyiség lehívásra került, úgy az alapmennyiségen felüli mennyiség - ajánlatkérők általi külön értesítés nélkül - az opcionális mennyiség terhére kerül lehívásra.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 098-224625
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Földgáz beszerzése - 20 m3/h alatt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_14507881
Postadres: Infopark sétány 1.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1117
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@e2hungary.hu
Telefoon: +36 302541842
Fax: +36 14865698
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 686 023 479.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 683 965 409.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Nyertes ajánlattevő adószáma: 25343502-2-44

2. - Ajánlattevő neve, címe és adószáma: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.), 25343502-2-44.

— Ajánlattevő neve, címe és adószáma: NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.), 10897830-2-44,

— Ajánlattevő neve, címe és adószáma: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72–74.), 12928130-2-44,

— Ajánlattevő neve, címe és adószáma: CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.), 22742933-2-44.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019